Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Filipowicz-Kremis po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia B. W. oraz K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2019 r. sygn. akt II SA/Wr 361/18 w sprawie ze skargi B. W. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek postanawia odrzucić zażalenie B. W. oraz K. W.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

B. W. oraz K. W. (dalej jako: wnoszący zażalenie) pismem z dnia 27 stycznia 2019 r. wnieśli zażalenie, z treści którego nie wynika jednoznacznie, co jest przedmiotem zaskarżenia. Wnoszący zażalenie wskazali bowiem, że zażalenie dotyczy zarządzenia Przewodniczącego z dnia 23 stycznia 2019 r. w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 1 lutego 2019 r. wnoszący zażalenie zostali wezwani pismem z dnia 11 lutego 2019 r. do usunięcia braków formalnych zażalenia przez wskazanie, czy przedmiotem zażalenia jest postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia

18 stycznia 2019 r. sygn. akt II SA/Wr 361/18 w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. W wezwaniu poinformowano jednocześnie wnoszących zażalenie, że w dniu 23 stycznia 2019 r. nie zostało wydane żadne zarządzenie Przewodniczącego Wydziału, na które powołano się w treści zażalenia.

Z akt sprawy wynika, że wezwania do uzupełnienia braków formalnych zostały doręczone wnoszącym zażalenie w dniu 13 lutego 2019 r. (k. 112-113 akt sądowoadministracyjnych). Wezwanie pozostało bezskuteczne, gdyż wnoszący zażalenie nie uzupełnili braków formalnych zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Przepis art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., powoływanej dalej w skrócie jako p.p.s.a.) stanowi, że zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Ponadto, w myśl art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. W myśl zaś art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2.

W realiach niniejszej sprawy z treści zażalenia wniesionego pismem z dnia

27 stycznia 2019 r. nie wynika jednoznacznie, jakie postanowienie jest przedmiotem zaskarżenia. Wobec wątpliwości w tym zakresie sąd wezwał wnoszących zażalenie o uzupełnienie braków formalnych przez wskazanie, czy przedmiotem zażalenia jest postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia

18 stycznia 2019 r. w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. W świetle orzecznictwa nie budzi bowiem wątpliwości, że sąd nie może domyślać się co jest przedmiotem zaskarżenia, ani jakie są zarzuty i oczekiwania wnoszących zażalenia.

W postanowieniu z dnia 28 listopada 2011 r. sygn. akt II FZ 727/11 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia. Sąd nie może "zgadywać", czego skarżący w danej sprawie oczekuje (opub. w CBOIS).

Pomimo skutecznego doręczenia wezwania do każdego z wnoszących zażalenie ze wskazaniem, że uzupełnienie braku formalnego przez jednego z nich zwalnia pozostałe strony z tego obowiązku, braku nie uzupełniono. Z akt sprawy wynika bowiem, że przesyłki zawierające wezwania do usunięcia braków formalnych doręczono w dniu 13 lutego 2019 r. (środa), a zatem siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych upływał w dniu 20 lutego 2019 r. (środa). Wnoszący sprzeciw jednak nie uczynili zadość wezwaniu.

Stąd też, sąd na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. postanowił odrzucić zażalenie, o czym orzekł w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda