Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka (sprawozdawca) Sędziowie: Sędzia WSA Władysław Kulon Sędzia WSA Alicja Palus Protokolant: Asystent sędziego Łukasz Cieślak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 września 2016 r. sprawy ze skargi A. SA z siedzibą w L. na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin B. z dnia 5 stycznia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 marca 2016 r. skarżąca spółka A. SA z/s w L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin B. (dalej: B.) nr [...] z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, uchwałę B. nr [...] z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr [...], uchwałę B. nr [...] z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, uchwałę B. nr [...] z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr [...].

Na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 - zwanej dalej p.p.s.a.) Przewodniczący Wydziału II tut. Sądu w dniu 4 maja 2016 r. zarządził rozdzielenie powyższych skarg. Skargi te oznaczone zostały jako wniesione w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 - zwanej dalej u.s.g.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na uchwałę organu jednostki samorządowej w sprawie z zakresu administracji publicznej przysługuje skarga do sądu administracyjnego w trybie art. 101 u.s.g. W myśl art. 101 ust. 1 u.s.g. dopuszczalność wniesienia skargi do sądu administracyjnego uzależniona jest jednak od dopełnienia wymogu uprzedniego wezwania organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.

Skargę, której nie poprzedzono wezwaniem do usunięcia wskazanych wyżej naruszeń uznać należy zatem za niedopuszczalną.

Badając przedmiotową sprawę Sąd był zobowiązany ustalić, czy wniesiona skarga podlega rozpoznaniu w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz czy spełnia wymogi formalne, w tym czy skarga została wniesiona po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji planistycznej, a także z dokumentów przedłożonych przez spółkę wraz ze skargą, strona skarżąca nie poprzedziła wniesionej skargi na uchwałę B. nr [...] wezwaniem wystosowanym w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g. Wezwanie z dnia 2 lutego 2016 r. dotyczyło bowiem uchwał B. nr: [...], [...] i [...], a zatem innych uchwał, niż ta która została zaskarżona w niniejszej sprawie.

W świetle powyższych okoliczności, wobec nie wezwania przez skarżącą spółkę organu do usunięcia naruszenia prawa, skarga podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna na mocy art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w związku z art. 101 ust. 1 u.s.g. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a.

Strona 1/1