Sprawa ze skargi H. B. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 753/13
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 13 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. B. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Wr 753/13 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/2

Prawomocnym postanowieniem z dnia 5 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Wr 753/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę H. B. na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia 27 sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Postanowienie to doręczono skarżącemu w dniu 15 listopada 2013 r.

Na mocy postanowienia z dnia 13 listopada 2013 r. skarżącemu przyznane zostało prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W dniu 25 listopada 2013 r. za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu H. B. skierował datowaną na dzień 21 listopada 2013 r. adresowaną do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na "niewłaściwy sposób postępowania sędziego WSA Ireneusza Dukiela (...)". Według skarżącego w sprawie doszło do niedopełnia obowiązków służbowych poprzez brak wezwania do poprawienia nagłówka skargi z dnia 20 września 2013 r. W jego ocenie, w sytuacji niezachowania warunków formalnych skargi obowiązkiem sędziego było wezwanie do poprawienia skargi pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania.

Zarządzeniem Sędziego z dnia 27 listopada 2013 r. wezwano skarżącego do poinformowania Sądu, czy pismo z dnia 21 listopada 2013 r. należy traktować jako jego sprzeciw od postanowienia z dnia 13 listopada 2013 r. lub skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 5 listopada 2013 r.

W kolejnym piśmie złożonym w dniu 13 grudnia 2013 r., skarżący wyraził zapatrywanie, że w dniu 5 listopada 2013 r. został pozbawiony prawa do sądu. Jednocześnie oświadczył, że jego pismo z dnia 21 listopada 2013 r. nie jest sprzeciwem lub skargą kasacyjną.

W dniu 7 lutego 2014 r. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu wyznaczyła adwokat M. O.-H. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego.

W dniu 21 lipca 2014 r. - powołując się na pełnomocnictwo substytucyjne udzielone przez wyznaczonego z urzędu pełnomocnika - adwokat A. G. wniosła skargę o wznowienie postępowania w powyższej sprawie. Jako podstawę wznowienia postępowania wskazała pozbawienie strony możliwości działania. Według pełnomocnika, skarżący omyłkowo w tytule skargi podał, że dotyczy ona uchwały nr [...]. Z treści skargi jednoznacznie natomiast wynikało, że zamiarem skarżącego było doprowadzenie do konwalidacji naruszenia prawa dotyczącego obowiązku podjęcia uchwały wobec wniosku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o zatwierdzenie taryf. W takiej sytuacji należało wezwać skarżącego do sprecyzowania przedmiotu skargi, a dopiero w przypadku jej niesprecyzowania powinno się zdecydować o odrzuceniu skargi. Powyższe działanie, stanowiące naruszenie art. 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, spowodowało pozbawienie strony rzeczywistej możliwości działania bez jej winy, co stanowi przesłankę wznowienia postępowania.

Uprawdopodobniając zachowanie trzymiesięcznego terminu na wniesienie skargi o wznowienie postępowania pełnomocnik wskazał, że strona ostatecznie sprecyzowała swoje stanowisko w piśmie doręczonym adw. M. O.-H. w dniu 25 czerwca 2014 r.

Strona 1/2