Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 753/13
Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat M. O.o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi H. B. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Wr 753/13 postanawia: przyznać adwokat M. O.od Skarbu Państwa- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu opłatę za zastępstwo prawne w wysokości 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć i dwadzieścia groszy), w tym 23% VAT.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 753/13 referendarz sądowy przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie m.in. ustanowienia adwokata. Na tej podstawie, po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej we W., na pełnomocnika skarżącego została wyznaczona w dniu 7 lutego 2014 r. adwokat M. O..

W dniu 21 lipca 2014 r. pełnomocnik skarżącego wniosła skargę o wznowienie zakończonego postępowania o sygn. akt II SA/Wr 753/13.

Pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności Sąd uznał, że pełnomocnikowi należy przyznać opłatę za zastępstwo prawne w wysokości 295,20 zł (kwota ta zawiera VAT) wyliczoną stosownie do § 19 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. "c" oraz w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t. jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 461) w zw. art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 177, poz.1054 ze zm.).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - zwanej dalej p.p.s.a. (t.jedn. z 2012 r. Dz. U. poz. 270 ze zm.), wyżej wskazanych przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1