Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, AM
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Palus po rozpoznaniu w dniu 11 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011 r. Nr VII.31.2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, AM-1, położonej w obrębie Drogoszowice postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie

Wojewoda Dolnośląski złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011 r. (Nr VII.31.2011) w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, AM-1, położonej w obrębie Drogoszowie.

W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Twardogórze uznała złożoną skargę za zasadą oraz wniosła o zawieszenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym na czas przeprowadzenia procedury zmiany miejscowego planu.

Pismem z dnia 26 września 2011 r. pełnomocnik skarżącego wyraził zgodę na zawieszenie niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.

Z powyżej przywołanej regulacji wynika, że jedną z przesłanek fakultatywnego zawieszenia postępowania jest zgodny wniosek wszystkich stron, który może zostać złożony w każdym czasie na piśmie bądź ustnie do protokołu. Decyzja jednak w tej kwestii pozostawiona jest uznaniu Sądu, co też oznacza, że postanowienie o zawieszeniu postępowania wydane powinno zostać wówczas, gdy Sąd, uzna to za celowe i stwierdzi, że czynność stron polegająca na złożeniu wniosku nie zmierza do obejścia prawa (por. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Warszawa 2005, s. 404).

W realiach rozpoznawanej sprawy Sąd uznał, że zgłoszony przez organ i zaaprobowany przez stronę przeciwną wniosek o zawieszenie postępowania jest dopuszczalny i nie prowadzi do obejścia prawa, a zatem zasadnym było jego uwzględnienie - skutkujące zawieszeniem niniejszego postępowania. Jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z art. 129 powyższej ustawy, postępowanie zostanie podjęte na wniosek którejkolwiek ze stron, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia postępowania.

Jeżeli natomiast wniosek o podjęcie postępowania nie zostanie zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu, niniejsze postępowanie - w myśl art. 130 cyt. ustawy - zostanie umorzone.

Strona 1/1