Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17 AM 1 położnych w obrębie Moszyce
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Kremis po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 1 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2011 r. nr VII.32.2011 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17 AM 1 położnych w obrębie Moszyce postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 4 października 2011 r. (sygn. akt II SA/Wr 657/11) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu powołując się art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiesił na zgodny wniosek stron postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr VII.32.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze 31 marca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 184/11, 184/12, 184/13, 184/14, 184/15, 184/16, 184/17 AM 1 położnych w obrębie Moszyce.

Następnie pismem z dnia 27 września 2012 r. (data doręczenia Sądowi: 28.09.2012 r.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania sądowoadministracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

W myśl art. 129 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270; dalej: p.p.s.a.) w razie zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron, sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek którejkolwiek z nich, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia postępowania.

W rozpoznawanej sprawie postępowanie sądowoadministracyjne zostało zawieszone na zgodny wniosek stron. Natomiast obecnie strona złożyła wniosek o podjęcie postępowania. Wziąwszy pod uwagę, że wniosek ten został złożony nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia postępowania, należało podjąć postępowanie sądowoadministracyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd działając na podstawie art. 131 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1