Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata J.D. o zasądzenie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi H. B. na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków postanawia: przyznać adwokatowi J.D. wynagrodzenie w kwocie 146,40 zł (sto czterdzieści sześć i 40/100 złotych), w tym 22% VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2008 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu prawo pomocy m.in. w zakresie ustanowienia adwokata. Na tej podstawie, po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej we W., na pełnomocnika skarżącego został wyznaczony w dniu 3 marca 2008 r. adwokat J. D.

Sprawa została zakończona wyrokiem Sądu z dnia 7 maja 2008 r., którym oddalono skargę i przyznano adwokatowi J. D. koszty nieopłaconej pomocy prawnej dla adwokata ustanowionego z urzędu w wysokości 292, 80 zł.

W dniu 22 lipca 2008 r. pełnomocnik w skardze kasacyjnej złożonej od ww. wyroku wniósł również o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego.

Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności Sąd uznał, że pełnomocnikowi należy przyznać opłatę za zastępstwo prawne w wysokości 146, 40 zł (kwota zawiera podatek VAT) wyliczoną stosownie do § 19 pkt 1 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. "b" zd. pierwsze i ust. 1 pkt 1 lit. "c" oraz w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) w zw. art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wyżej wskazanych przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 u.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1