Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia ... w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

We wniosku złożonym w dniu 8 listopada 2013 r. na urzędowym formularzu skarżący zażądał przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia go z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata wskazując w uzasadnieniu, że samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, a utrzymuje się z zasiłku celowego (529 zł) przyznawanego mu co miesiąc przez Pomoc Społeczną "na leki, leczenie zdrowia psychicznego oraz opał i podgrzewanie zimnej wody".

Mając na uwadze obecny etap postępowania i uwzględniając sytuację materialną skarżącego uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1