Wniosek w przedmiocie pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.) po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi K.M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie pomocy społecznej p o s t a n a w i a oddalić wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2006r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę K.M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie pomocy społecznej.

W dniu 10 sierpnia 2006 r. K.M. wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. W jego uzasadnieniu skarżący wskazał, że niedochowanie przez niego terminu spowodowane było pobytem w szpitalu (SPP w Ch.) w dniach od 19.05.2006 r., do 12.08.2006 r. oraz na zwolnieniu lekarskim. Powyższe uzasadnia, że niedochowanie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie było przez niego niezawinione. Jako załącznik do wniosku skarżący wskazał, że zwolnienie lekarskie znajduje się w ZUS w Z.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 i 87 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) warunkiem przywrócenia uchybionego terminu do dokonania określonej czynności jest spełnienie się łącznie trzech przesłanek, a mianowicie: wniesienia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przeszkody, która uniemożliwiła jej dochowania terminu, dokonanie jednocześnie czynności, której w zakreślonym terminie nie dokonano, oraz uprawdopodobnienie, iż uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony.

Strona nie jest obowiązana w postępowaniu o przywrócenie terminu do udowodnienia braku swej winy wystarczy bowiem uprawdopodobnienie powyższej okoliczności.

Niemniej jednak, w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, skarżący nie uprawdopodobnił, że niedochowanie terminu było przez niego niezawinione.

Przede wszystkim wskazać należy, że fakt przebywania przez skarżącego w szpitalu nie został w żaden sposób uprawdopodobniony. Skarżący nie załączył do wniosku żadnego dokumentu (zaświadczenia, czy karty pobytu) świadczącego o jego pobycie w szpitalu w Ch. Wskazanie, że zwolnienie lekarskie znajduje się w ZUS w Z. nie przesądza jeszcze, że istotnie K.M. przebywał na takim zwolnieniu. Sąd nie jest zobligowany, a wręcz nie ma uprawnienia do występowania do innych instytucji o wykazanie przesłanek do przywrócenia stronie terminu do danej czynności procesowej. To strona zobligowana jest uprawdopodobnić brak zawinienia w swoim postępowaniu przy uchybieniu terminu.

Nadto podkreślenia wymaga, iż samo przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie przesądza jeszcze o braku winy w niedochowaniu terminu, albowiem z praktyki wiadomym jest, że strona pomimo choroby może w większości przypadków dokonywać czynności procesowych w wymaganych terminach. Jeśli zaś w istocie choroba uniemożliwiała stronie podjęcia jakichkolwiek czynności, to winna to ona uprawdopodobnić w takim stopniu, by w okolicznościach sprawy nie było wątpliwości, co do braku jej winy w niedochowaniu terminu.

Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z oświadczeniem skarżącego przebywał on w szpitalu w dniach od 19.05.2006 r., do 12.08.2006 r. Tymczasem wniosek o przywrócenie terminu został przez niego złożony do sądu osobiście, już w dniu 10.08.2006 r. (k. 29). Tym samym, nie przekonuje sądu okoliczność pobytu skarżącego w szpitalu do dnia 12.08.2006 r., podczas gdy już dwa dni wcześniej był obecny w siedzibie tutejszego sądu.

Na marginesie, podkreślenia wymaga też fakt, iż strona skarżąca nie wykazała, że dochowała 7 - dniowego terminu do złożenia przedmiotowego wniosku, liczonego od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, co nota bene stanowi podstawę do odrzucenia wniosku.

Reasumując, skarżący nie uprawdopodobnił, że uchybienie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem nastąpiło bez jego winy.

Mając na uwadze powyższe, w oparciu o art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej