Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Środowiska w przedmiocie odpadów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Kaznowska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2018 na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Środowiska w przedmiocie odpadów postanawia stwierdzić swą niewłaściwość i sprawę przekazać według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Środowiska
Uzasadnienie

Pismem z dnia 23 lutego 2018 r. T. B. wniósł skargę na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Środowiska w przedmiocie odpadów.

Minister Środowiska w piśmie z dnia 20 marca 2018 r. odpowiadając na skargę wniósł o przekazanie skargi do sądu właściwego, o odrzucenie skargi lub, ewentualnie, o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) zwanej dalej "P.p.s.a.", do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Z powyższego przepisu wynika zatem m.in. obowiązek wojewódzkiego sądu administracyjnego do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw sądowoadministracyjnych w granicach swojej właściwości miejscowej.

Sąd do którego wpłynęła skarga, jest zobowiązany z urzędu do zbadania swej właściwości w sprawie. Jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, na podstawie art. 59 § 1 P.p.s.a., sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Niniejsza skarga dotyczy bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania przez Ministra Środowiska, którego siedziba mieści się w Warszawie. Zatem sądem administracyjnym właściwym miejscowo do rozpoznania niniejszej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Mając na względzie powyższe na podstawie art. 59 § 1 P.p.s.a. postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Środowiska