Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.C. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J.C. na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 5 sierpnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga J.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Go 510/19. W treści skargi strona zawarła wniosek o przyznanie prawa pomocy, który został rozpoznany postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 11 października 2019 r. o odmowie przyznania prawa pomocy (II SPP/Go 94/19). Po wezwaniu skarżącej do uiszczenia wpisu i uiszczeniu przez skarżącą wpisu sądowego od skargi Sąd wyrokiem z dnia 22 stycznia 2020 r. oddalił skargę.

Uprzednio na podstawie zarządzenia sędziego sprawozdawcy z dnia 13 września 2019 r. wyłączono ze sprawy II SA/Go 510/19 skargę J.C. na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 17 września

2019 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.). Wezwanie doręczono pełnomocnikowi pocztowemu w dniu 25 września 2019 r.

Z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego od skargi postanowieniem z dnia 14 października 2019 r. tutejszy Sąd odrzucił skargę, której odpis wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przysługującym zażaleniu doręczony został skarżącej w dniu 21 października 2019 r.

W dniu 8 listopada 2019 r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącej (nadane w dniu 5 listopada 2019 r.), w którym wyjaśniła, że nie uiściła wpisu od skargi, ponieważ nie posiada na to środków i wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia w/w wpisu.

Na wezwanie Sądu o sprecyzowanie czy w/w pismo skarżącej stanowiło zażalenie czy wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, skarżąca w piśmie z dnia [...] grudnia 2019 r. podała, iż wnosi ona o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Jednocześnie skarżącą podała, iż udzieliła odpowiedzi na wezwanie Sądu dopiero w dniu 10 grudnia 2019 r. , gdyż przebywała na leczeniu w [...]. Jednocześnie w piśmie tym skarżąca zwróciła się do Sądu o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 6 lutego 2020 r. Referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy we wnioskowanym zakresie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 2325 ze zm., dalej p.p.s.a.) czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Z kolei art. 86 § 1 p.p.s.a. stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej