Sprawa ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie braku przedłużenia zasiłku okresowego i zasiłków celowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.T. na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie braku przedłużenia zasiłku okresowego i zasiłków celowych postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie strona 1/3

Pismami datowanymi na dzień [...] marca 2011 r. A.T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. kilka pism "skarg" na działanie i bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłków z pomocy społecznej, przy czym jedno z pism: "Skarga na krzywdzenie mnie bezczynnością OPS zaskarżam brak przedłużenia mi zasiłku okresowego i zasiłków celowych na jedzenie, lekarstwa i innych, które mi wypłacano w 2010 roku (...)" z wnioskiem o nakazanie przedłużenia i wypłacania zasiłku okresowego i celowych zostało wniesione bezpośrednio do Sądu, a inne za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.

Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2011 r. Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braków skargi z dnia [...] marca 2011 r. zatytułowanej: "Skarga na krzywdzenie mnie bezczynnością OPS", poprzez jednoznaczne wskazanie bezczynności Ośrodka Pomocy Społecznej (daty i indywidualnego oznaczenia), w zakresie rozpoznania jakiego wniosku lub wniosków skarżącego bądź jakich czynności skarga dotyczy oraz do wykazania, czy w związku z wniesieniem skargi do tut. Sądu skarżący wyczerpał tryb administracyjny, a więc czy złożył zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie do organu wyższego stopnia w trybie art. 37 k.p.a.

W piśmie tym, doręczonym skarżącemu w dniu 15 czerwca 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 34 akt sprawy), zamieszczono pouczenie, że nieuzupełnienie w terminie 7 dni braków skargi, spowoduje jej odrzucenie. W wyznaczonym terminie skarżący nie usunął braku formalnego skargi.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podnosząc iż z uwagi na niesprecyzowanie przez skarżącego przy prowadzeniu jakiego postępowania organ rzekomo dopuścił się bezczynności, niemożliwe jest merytoryczne ustosunkowanie się do treści wniesionej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia.

Sygn. akt II SAB/Go 25/11

Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej jako "p.p.s.a." wprowadził dwojakiego rodzaju wymagania, jakim powinna odpowiadać skarga. Przede wszystkim skarga powinna zawierać elementy wskazane w tym przepisie (wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego) oraz czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymagania te zostały określone w art. 46 p.p.s.a. Wymienione warunki formalne są niezbędne, by skardze nadano bieg i by podniesione w niej zarzuty mogły stać się przedmiotem merytorycznego rozpoznania. Nieuzupełnienie któregokolwiek z nich na wezwanie Sądu wystosowane zgodnie z przepisem art. 49 § 1 p.p.s.a. powoduje negatywne konsekwencje dla skarżącego w postaci odrzucenia skargi -zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej