Sprawa ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie braku przedłużenia zasiłku okresowego i zasiłków celowych
Uzasadnienie strona 2/3

Na podstawie analizy akt administracyjnych sprawy oraz innych spraw toczących się przed tutejszym Sądem ze skarg A.T. z zakresu pomocy społecznej należy stwierdzić, iż wobec wielości wniosków skarżącego kierowanych do organów pomocy społecznej o przyznanie pomocy finansowej jak również wniesienia do sądu administracyjnego kilku podań zawierających zbieżne zarzuty i żądania w związku z bezczynnością organów pomocy społecznej nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawie. Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem skargowym, co oznacza, iż Sąd nie może domniemywać intencji strony skarżącej, gdyż to skarżący precyzuje treść, a w szczególności przedmiot skargi. W tej sytuacji brak jednoznacznego skonkretyzowania, którego wniosku lub wniosków A.T. przedmiotowa skarga dotyczy - na podstawie lakonicznych zarzutów zawartych w skardze z dnia [...] marca 2011 r. oraz akt administracyjnych załączonych do sprawy, uniemożliwia nadanie skardze na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej dalszego biegu .

Wobec powyższego na podstawie zarządzenia Sędziego z dnia 9 czerwca 2011 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia, w terminie 7 dni braków formalnych skargi z dnia [...] marca 2011 r., poprzez jednoznaczne wskazanie bezczynności Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie jakiego wniosku lub wniosków, bądź jakich czynności skarga dotyczy. Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uzupełnił braków skargi.

Sygn. akt II SAB/Go 25/11

W tym miejscu należy wskazać, że Sądowi znany jest z urzędu fakt, iż pod sygnaturą akt II SAB/Go 29/11 toczy się postępowanie w sprawie ze skargi A.T. na "bezczynność organu i niechęć wykonania oraz brak wykonania przez OPS orzeczenia SKO nakazującego wydać do 25-03-2011 roku decyzje o pomocy celowej na moje wnioski z [...]-12-2010 roku". Wobec powyższego skarga na bezczynność w ww. zakresie będzie przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Nadto podkreślić należy, iż zgodnie z treścią art. 52 p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Zatem, wobec okoliczności, iż przedmiotem niniejszej skargi jest bezczynność organu administracji publicznej, wyjaśnić należy, iż środkiem zaskarżenia, wskazanym w art. 52 § 1 p.p.s.a. - w takim przypadku - jest zażalenie, o którym mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej jako "K.p.a.". Zgodnie bowiem z przepisem art. 37 § 1 K.p.a. stronie w trakcie postępowania administracyjnego służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia w sytuacji, gdy właściwy w sprawie organ nie załatwi sprawy w terminie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w sytuacji, gdy w/w organ nie zawiadomi strony

Strona 2/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej