Sprawa ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie braku przedłużenia zasiłku okresowego i zasiłków celowych
Uzasadnienie strona 3/3

0 każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie ze wskazaniem przyczyn zwłoki

1 podaniem nowego terminu załatwienia sprawy. Stosownie do treści art. 17 pkt 1 K.p.a.

organem wyższego stopnia, o którym mowa także w art. 37 § 1 in fine K.p.a., wobec organów jednostek samorządu terytorialnego jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Wobec powyższego warunkiem niezbędnym dopuszczalności skargi na bezczynność OPS w sprawie z zakresu przyznania świadczeń z pomocy społecznej było uprzednie wniesienie zażalenia na niezałatwienie konkretnej sprawy administracyjnej w terminie do organu wyższego rzędu. Z analizy akt administracyjnych sprawy toczącej się przed tutejszym Sądem pod sygn. akt II SA/Go 231/11 wynika, iż postanowieniem z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało za uzasadnione zażalenie A.T. na niezałatwienie w terminie jego wniosku z dnia [...] grudnia 2010r. i wyznaczyło

Sygn. akt II SAB/Go 25/11

Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej działającemu z upoważnienia Burmistrza Miasta dodatkowy termin załatwienia sprawy z tego wniosku w sprawie udzielenia pomocy społecznej w formie zasiłku celowego i okresowego.

Mając jednakże na uwadze fakt, iż skarżący na wezwanie Sądu nie uzupełnił we wskazanym terminie braku formalnych skargi poprzez wskazanie bezczynności organu z którego z jego wniosków skarga dotyczy, nie można stwierdzić, czy powyższe zażalenie i rozstrzygnięcia dotyczy bezczynności w sprawie administracyjnej stanowiącej przedmiot niniejszej skargi. W żadnym miejscu w treści skargi A.T. nie wskazał, iż dotyczy ona jego wniosku z dnia [...] grudnia 2010 r.

Na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 i 6 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych, jak również wtedy, gdy wniesienie skargi z innych przyczyn jest niedopuszczalne. Jedną z objętych tym przepisem "innych przyczyn" jest właśnie niewyczerpanie środków zaskarżenia przewidzianych w art. 52 p.p.s.a. , w tym przypadku zażalenia z art. 37 K.p.a.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 3/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej