Wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.
Sentencja

Sygn. akt II SAB/Kr 144 /12 P O S T A N O W I E N I E Dnia 9 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Ref. WSA Renata Ranicka po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. p o s t a n a w i a oddalić wniosek skarżącego J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych

Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 20 września 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych, uzupełniony pismem z dnia 25 października 2012 r., w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z, .

We wniosku skarżący oświadczył, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jego miesięczny dochód z tytułu pobieranego świadczenia emerytalnego wynosi 1.473,71 zł.

W skład majątku skarżącego wchodzi dom o pow. 60 m2 oraz nieruchomość rolna o pow. 3,56 ha, w tym 0,7 ha stanowi las.

W uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł, iż jest osobą starszą, schorowaną, cierpi na wiele schorzeń. Mieszka w budynku, w którym nie ma prądu, wody, łazienki i co. Jedynym źródłem dochodu skarżącego jest emerytura. Gospodarstwo rolne nie przynosi żadnego dochodu. Miesięcznie na leki skarżący wydaje około 1.000 zł.

W piśmie z dnia 25 października 2012 r. uzupełniającym wniosek skarżący wyjaśnił, iż nie korzysta z dopłata unijnych do gospodarstwa rolnego. Do pisma skarżący dołączył odcinek pobieranego świadczenia emerytalnego, faktury VAT za zakupione leki- z lipca 2012 r. na kwotę 116,25 zł oraz trzy z października 2012 r. na kwoty - 136,84 zł, 311,48 zł oraz 40,54 zł, fakturę VAT na wywóz odpadów- na kwotę 4, 97 zł, dowód wpłaty należności z tytułu podatku leśnego- 23 zł z kwietnia 2012 r., odcinek pobieranego świadczenia emerytalnego za października 2012 r. Zaświadczenie o nie posiadaniu przez skarżącego żadnych pojazdów mechanicznych.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz.1270). prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowaniu lub w jego toku. Prawo to obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ( art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

W przedmiotowej sprawie skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

Zgodnie zaś z treścią art. 246 § 1 pkt 2 cyt. ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Instytucja przyznania prawa pomocy jest rozwiązaniem szczególnym i powinna być stosowana w przypadkach wyjątkowych, wobec osób, których sytuacja materialna, bytowa jest trudna. Każdy wnosząc sprawę do sądu powinien liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Występując z wnioskiem o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów musi uprawdopodobnić okoliczności przemawiające za uwzględnieniem złożonego w tym przedmiocie wniosku ( jest zobowiązana wykazać z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, ze poniesienie kosztów sądowych wiązać się będzie z uszczerbkiem w koniecznym utrzymaniu ).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6099 Inne o symbolu podstawowym 609
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego