Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...]
Sentencja

Kraków, dnia 20 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz Po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 grudnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Kr 386/14 w sprawie ze skargi A. F. na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...] postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Kr 386/14, Wojewódzki Sądu Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę A. F. na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...].

Odpis powołanego postanowienia wraz z uzasadnieniem, sporządzonym z urzędu, został doręczony, za pośrednictwem poczty, A. F. osobiście w dniu 5 stycznia 2015 r.

W dniu 21 stycznia A. F. wniósł podpisane/sporządzone przez siebie - do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - zażalenie na w/w postanowienie z dnia 12 grudnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Kr 386/14, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie odrzucające skargę A. F. na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...].

Zarządzeniem z dnia 30 stycznia 2015 r., Przewodnicząca Wydziału II poleciła zwrócić się do skarżącego A. F. o wyjaśnienie, czy jego pismo z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Sadu 23 styczeń 2015 r.) zatytułowane "zażalenie" stanowi skargę kasacyjną na w/w postanowienie z dnia 12 grudnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Kr 386/14, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie odrzucające skargę A. F. na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...], - w terminie 7 dni pod rygorem uznania, że pismo to stanowi skargę kasacyjną.

Wykonanie treści zarządzenia nastąpiło za pismem Sekretarza Sądowego z dnia 30 stycznia 2015 r., które A. F. odebrał w dniu 6 lutego 2015 r. Do dnia dzisiejszego A. F. nie odpowiedział na wystosowane do niego i odebrane przez niego pismo, co tym samym, skutkuje przyjęciem, uznaniem przez Sąd, o którym został pisemnie poinformowany, że jego zażalenie z dnia z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Sadu 23 styczeń 2015 r.) - stanowi skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że zgodnie z art. 175 P.p.s.a.: " § 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

§ 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez:

1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda