Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...]
Uzasadnienie strona 2/2

2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej".

Trzeba przy tym wyjaśnić, że przez pojęcie "sporządzenie skargi" należy rozumieć zarówno jej napisanie jak i podpisanie, gdyż wyłącznie podpis oznacza i wprost określa podmiot, który skargę sporządza (por. J.P. Tarno - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz Wyd. LexisNexis 2004 r., str. 249). Jeśli zatem skargę kasacyjną, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, podpisał osobiście skarżący A. F. - to oznacza to, że sporządziła ją osoba nieuprawniona.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna została złożona z naruszeniem powołanego przepisu art. 175 § 1 P.p.s.a., albowiem skarżący A. F. sporządził skargę osobiście, o czym świadczy fakt podpisania skargi kasacyjnej/zażalenia osobiście przez niego, a jednocześnie nie wykazał w żaden sposób, że w/w skargę kasacyjną sporządza jako sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem.

W piśmie z dnia 29 grudnia 2014 r. Starszego Sekretarza Sądowego, za którym skarżącemu A. F. doręczono odpis w/w postanowienia WSA w Krakowie wraz z uzasadnieniem - znajduje się pouczenie o zasadach, terminie, trybie i przesłankach wnoszenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie z brzmieniem przepisu art. 175 § 1 P.p.s.a., (karta 51 akt sądowych).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, działając na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), postanowił odrzucić skargę kasacyjną.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda