Wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie parkingów osiedlowych na [...] w K.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku z dnia [...] lipca 2018 r. w sprawie ze skargi W. L. - P. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie parkingów osiedlowych na [...] w K. postanawia oddalić wniosek o przywrócenie terminu.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 17 lipca 2018 r., wydanym w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym, Sąd oddalił skargę wniesioną w niniejszej sprawie.

Odpis wyroku z pouczeniem o możliwości złożenia wniosku o uzasadnienie przesłano na adres skarżącej. Po dwukrotnym awizowaniu - w dniach 10 i 20 sierpnia 2018 r. - przesyłka powróciła do WSA z adnotacją "zwrot - nie podjęto w terminie".

W dniu 18 września 2018 r. skarżąca odebrała zawartość powyższej przesyłki oświadczając jednocześnie, iż przyjmuje do wiadomości, że terminy procesowe nie są liczone od daty faktycznego odbioru.

Tego samego dnia złożyła w WSA w Krakowie wiosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku. Wyjaśniła, że nie odebrała w terminie pisma sądowego ponieważ nie była wówczas obecna w K. - przebywała w Wojewódzkim Szpitalu [...] w Z..

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 t.j.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Z kolei zgodnie z treścią art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w jego uchybieniu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Z powyższych przepisów wynika zatem, że przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym ma charakter wyjątkowy i uzależnione zostało przez ustawodawcę od kumulatywnego spełnienia określonych przesłanek pozytywnych, a jednocześnie niewystępowania przesłanek negatywnych. I tak, jedną z pozytywnych przesłanek przywrócenia terminu jest uprawdopodobnienie przez stronę braku winy w jego uchybieniu. Wymaga przy tym podkreślenia, że kryterium braku winy, jako przesłanki pozwalającej na przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym wiąże się z obowiązkiem zachowania szczególnej staranności przy dokonywaniu tej czynności. O braku winy w uchybieniu terminu można bowiem mówić dopiero wówczas, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Dlatego też przy ocenie czy uchybienie terminu było zawinione należy brać pod uwagę obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt I OZ [...], LEX nr 1643289).

Strona skarżąca jako przyczynę uchybienia terminu wskazała pobyt w Wojewódzkim Szpitalu [...] w Z.. Nie wskazała jednak terminu pobytu, ani nie uprawdopodobniła tego faktu w żaden sposób. Wobec powyższego okoliczności tej nie można uznać za niezawinioną przyczynę uchybienia terminu do złożenia wniosku, tym bardziej, że jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona nie dopełniła czynności w postaci złożenia wniosku o uzasadnienie.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł o oddaleniu wniosku na podstawie art. 86 i 87 p.p.s.a.

Strona 1/1