Wniosek w przedmiocie przekazania organowi wyższej instancji odwołania w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Sentencja

Dnia 25 maja 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2018 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A. M. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi A. M. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie przekazania organowi wyższej instancji odwołania w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej p o s t a n a w i a: przywrócić termin do uzupełnienia braku formalnego skargi. M.K.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator
Uzasadnienie strona 1/2

A. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie przekazania organowi wyższej instancji odwołania w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę Prokurator Okręgowy w Ł. wniósł o jej oddalenie.

Na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 14 lutego 2018 roku skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie w powyższym zakresie zostało doręczone dorosłemu domownikowi skarżącego w dniu 21 lutego 2018 roku.

Postanowieniem z dnia 16 marca 2018 roku Sąd odrzucił skargę A. M. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Ł.

Odpis ww. postanowienia został doręczony dorosłemu domownikowi skarżącego w dniu 26 marca 2018 roku.

Pismem z dnia [...] skarżący wniósł na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. o przywrócenie terminu, uiszczając jednocześnie wpis sądowy od skargi. Skarżący wyjaśnił, że w dniach 24 lutego - 28 marca 2018 roku przebywał w [...] Centrum A w M. Rodzina nie informowała go o przychodzących pismach i nie miał możliwości odbierania korespondencji, zatem uchybienie terminu nie nastąpiło z jego winy. Na potwierdzenie okoliczności pobytu w szpitalu strona przedłożyła wyciąg z dokumentacji medycznej sporządzony w [...] Centrum A w M.

W piśmie z dnia [...], w odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia 23 kwietnia 2018 roku, skarżący wyjaśnił, że przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 13 kwietnia 2018 roku. W tym dniu skarżący poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekretariatu WSA w Łodzi uzyskał informację o stanie przedmiotowej sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, powoływanej dalej w skrócie jako: "p.p.s.a.") - czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Z kolei w myśl art. 86 § 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Wniosek o przywrócenie terminu musi spełniać warunki formalne określone w art. 87 § 1 - § 4 p.p.s.a., a zatem, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Ponadto, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Wniosek skarżącego podlega uwzględnieniu, bowiem spełnia wszystkie warunki formalne określone w art. 87 § 1 - § 4 p.p.s.a. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu skarżący złożył do Sądu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu tj. powzięcia wiadomości o stanie sprawy, jednocześnie skarżący uiścił wpis od skargi, a ponadto uprawdopodobnił okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prokurator