Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji w sprawie komunalizacji gruntów państwowych organowi właściwemu w sprawie
Sentencja

Dnia 20 marca 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kubot - Szustowska po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2015 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. i J. W. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji w sprawie komunalizacji gruntów państwowych organowi właściwemu w sprawie postanawia: - odrzucić skargę. a.bł.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

J. W. i J. W. w dniu 14 stycznia 2015 roku wnieśli skargę na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji w sprawie komunalizacji gruntów państwowych organowi właściwemu w sprawie.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Odrzucenie skargi równoznaczne jest z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania rozstrzygnięcia o charakterze merytorycznym.

Stosownie do treści art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 roku poz. 270 ze zm., dalej jako: "P.p.s.a."), skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Poprzez wyczerpanie środków zaskarżenia rozumie się sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. W przypadku skargi na bezczynność takim środkiem jest zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie (art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm., dalej jako: "K.p.a.").

Sąd odrzuca skargę gdy z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne (art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a.).

Z dokumentów załączonych do akt sądowych wynika, iż skarga została nadana listem poleconym na adres organu w dniu 14 stycznia 2015 roku. Natomiast dokumenty załączone do akt administracyjnych wskazują, iż zażalenie na bezczynność Wojewody [...] skierowane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w trybie art. 37 § 1 K.p.a., zostało wniesione w dniu 17 stycznia 2015 roku, a zatem po wniesieniu skargi.

Wobec tego sąd uznał, że skarga na bezczynność nie została poprzedzona zażaleniem w trybie art. 37 § 1 K.p.a. Tymczasem, niewyczerpanie środków zaskarżenia powoduje, że skarga podlega odrzuceniu zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 6 oraz § 3 P.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda