Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Czesława Nowak-Kolczyńska po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. W. i J. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ze skargi J. W. i J. W. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. a.bł.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J. W. i J. W. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości położonej w Ł. przy ul. A .

Odpis wyroku z dnia 19 listopada 2014 r. wraz uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej doręczono skarżącym w dniu 24 grudnia 2014 r. W pouczeniu zawarto m. in. informację, że skargę kasacyjną wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

W dniu 6 lutego 2015 r. wpłynęła do tutejszego sądu skarga kasacyjna sporządzona przez pełnomocnika skarżących (data nadania 4 luty 2015 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną należało odrzucić.

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej p.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Dzień doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem jest początkiem biegu trzydziestodniowego terminu, którego koniec następuje z upływem trzydziestego dnia.

Z kolei zgodnie z art. 178 p.p.s.a, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Jak wynika z akt niniejszej sprawy odpis wyroku wraz z uzasadnieniem skarżący odebrali w dniu 24 grudnia 2014 r., trzydziestodniowy termin na złożenie skargi kasacyjnej rozpoczął zatem bieg z dniem 25 grudnia 2014 r. i upływał z dniem 23 stycznia 2015 r. Skarga kasacyjna została natomiast nadana w dniu 4 lutego 2015 r. Bezsprzecznie zatem skarga kasacyjna wniesiona została z uchybieniem terminu wskazanego przez ustawodawcę, a okoliczność ta obligowała sąd do odrzucenia przedmiotowej skargi kasacyjnej.

Wobec powyższego sąd, na podstawie art. 178 w związku z art. 177 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

a.bł.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda