Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie

Od skargi jako pisma wszczynającego postępowanie pobiera się wpis (art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 270), który należy uiścić przy wniesieniu skargi do sądu (art. 219 § 1 w zw. z art. 212 § 1 cyt. ustawy).

Z. D., wnosząc skargę nie uiścił należnego wpisu, który w rozpatrywanej sprawie jest wpisem stałym w kwocie 100 zł (§ 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W tej sytuacji skarżący został wezwany w trybie art. 220 § 1 ww. ustawy do uiszczenia wpisu od skargi. Do dokonania tej czynności zakreślono skarżącemu siedmiodniowy termin pod rygorem odrzucenia skargi.

Stosowne wezwanie i pouczenie zostało odebrane przez skarżącego osobiście w dniu 5 listopada 2012r. (k. 19 akt sądowych). Termin określony w wezwaniu upłynął bezskutecznie, gdyż skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

W myśl art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania nie został uiszczony od niej należny wpis.

Z tych względów należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy