Wniosek w przedmiocie żądania rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Wiesława Achrymowicz, , , po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. W. w przedmiocie żądania rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi z dnia 16 marca 2006 r. na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej p o s t a n a w i a wniosek odrzucić.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

W sprawie II SO/Lu 12/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 23 maja 2006 r. oddalił wniosek M. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej . Postanowienie to nie jest prawomocne. W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd wskazał na okoliczność, że pismo M. W. z dnia 16 marca 2006 r., nazwane skargą, nie było adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. W rezultacie nie wszczęło postępowania sądowego w rozumieniu art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W sprawie niniejszej M. W. wystąpił z żądaniem rozpoznania sprawy na podstawie przedstawionego odpisu skargi z 16 marca 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając wniosek zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 55 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego rozpoznać sprawę na podstawie odpisu skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości. Warunkiem dopuszczalności tego wniosku jest uprzednie złożenie organowi skargi oraz wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tej sprawie pismo M. W. złożone organowi nie stanowiło skargi wszczynającej postępowanie sądowe. Nie było kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Z tego względu organowi nie została wymierzona grzywna.

Zatem wniosek M. W. o rozpoznanie skargi na podstawie jej odpisu jest jedynym pismem wywołującym czynności sądowe. W tych specyficznych okolicznościach sprawy, wniosek ten należy oceniać w kategoriach wszczynającego postępowanie sądowe. Na podstawie art. 64 § 3 powołanej na wstępie ustawy do takiego wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Rozpatrywany wniosek M. W. o rozpoznanie sprawy na podstawie odpisu skargi jest przedwczesny. Został złożony w sytuacji, gdy organowi nie została złożona skarga i wymierzona grzywna. W konsekwencji na obecnym etapie droga postępowania sądowego dla rozpoznania sprawy nie jest otwarta. Te okoliczności stanowią o niedopuszczalności wniosku M. W..

Z tego względu podlega on odrzuceniu przy odpowiednim zastosowaniu art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej