Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim w przedmiocie uchylania się od przystąpienia do egzekucji nakazu wykonania obowiązków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska - spr. Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Protokolant Sekretarz sądowy Mariola Krzywda po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi T. W. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim w przedmiocie uchylania się od przystąpienia do egzekucji nakazu wykonania obowiązków postanawia: 1) odrzucić skargę, 2) zwrócić skarżącemu T. W. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem wpisu uiszczonego w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/4

Skarżący T. W., pismem z dnia 11 grudnia 2014 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim (dalej również jako PINB) w przedmiocie uchylania się przez ten organ od przystąpienia do postępowania egzekucyjnego, związanego z realizacją nakazów wskazanych w decyzji tego organu z dnia 31 marca 2014 r., znak [...]. W ocenie skarżącego, PINB w powiecie oleskim naruszył również art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, gdyż nie doręczył mu pisemnego upomnienia, a także nie podjął stosownych czynności egzekucyjnych mimo upływu sześciu miesięcy od ustalonej daty realizacji nakazów. W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że decyzją z dnia 31 marca 2014 r., znak [...], uzupełnioną postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2014 r., PINB w powiecie oleskim nałożył na niego obowiązek uporządkowana terenu katastrofy budowlanej i zabezpieczenia części obiektu pozostałego po tejże katastrofie. Decyzją z dnia 9 maja 2014 r., znak [...], Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej również jako OWINB) utrzymał w mocy decyzję organu I instancji ustalając nowy termin realizacji nakazów na dzień 9 czerwca 2014 r. Skarżący wyjaśnił również, iż podejmowane działania zmierzające do wykonania nałożonych nakazów okazały się nieskuteczne i dlatego wraz z żoną podjęli decyzję o odstąpieniu od ich realizacji. Dodał, że firmy budowlane, do których się zwrócili odmówiły przyjęcia zlecenia z uwagi na bardzo poważne zagrożenia zawaleniem się obiektu, a także z uwagi na bardzo skomplikowaną i kosztowną ewentualną realizację prac.

O braku możliwości wykonania nałożonych nakazów oraz, w związku z tym o konieczności realizacji nakazów w trybach wykonania zastępczego, skarżący poinformował PINB w powiecie oleskim, pismem z dnia 14 lipca 2014 r. W dalszej części skargi skarżący podniósł, że w toku postępowania egzekucyjnego organ doręczył upomnienie jego małżonce oraz pełnomocnikowi, którego ustanowił jedynie na czas prowadzenia postępowania administracyjnego, co jest sprzeczne z art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dodał nadto, że wobec braku działania w zakresie egzekucji, nałożonych przez PINB obowiązków, wniósł do OWINB w dniu 13 października 2014 r. skargę, która została załatwiona negatywnie. Z kolei, na pismo z dnia 18 listopada 2014 r. nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

W końcowym fragmencie skargi skarżący przyznał, iż jako zobowiązany jest odpowiedzialny za niewykonanie nakazów, jednakże z uwagi na bardzo duży zakres nałożonych obowiązków, nie jest w stanie go wykonać, dlatego to organ winien wykonać w jego imieniu wszelkie prace.

W odpowiedzi na skargę, uzupełnionej następnie pismem z dnia 26 lutego 2015 r., PINB w powiecie oleskim wniósł o odrzucenie skargi, ewentualnie jej oddalenie oraz zasądzenie od skarżącego kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, a także o dopuszczenie dowodów z dokumentów wskazanych w treści pisma. Uzasadniając odrzucenie skargi organ uznał, iż skarga jest przedwczesna i niedopuszczalna bowiem skarżący nie skorzystał z przysługujących mu uprawnień w toku postępowania przed PINB w powiecie oleskim, poprzedzającym wniesienie skargi do Sądu. W tym zakresie wyjaśnił, że po wniesieniu skargi do Sądu w dniu 19 grudnia 2014 r. skarżący wniósł zażalenie na postanowienie PINB w powiecie oleskim nakładające grzywnę celem przymuszenia, w tym samym dniu skierował również do ww. organu zarzuty dotyczące prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Strona 1/4