Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r. żołnierza
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r. żołnierza postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Żołnierze zawodowi
Przewlekłość postępowania
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dowódca Jednostki Wojskowej
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 28 września 2008 r., uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2008 r., K. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1907 w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r., a także 1/12 nagrody rocznej wraz z odsetkami.

Powyższa skarga została rozpoznana przez Sąd dwoma odrębnymi wyrokami, którymi zobowiązano Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu do wydania decyzji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wyroku, w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r. żołnierza zawodowego (wyrok z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. akt II SAB/Op 25/08, który uprawomocnił się w dniu 11 kwietnia 2009 r.) oraz w przedmiocie wypłaty 1/12 części nagrody rocznej za 2005 r. wraz z odsetkami (wyrok z dnia 24 lutego 2009 r., sygn. akt II SAB/Op 24/08, który uprawomocnił się w dniu 23 kwietnia 2009 r.).

K. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę, zawartą w piśmie z dnia 27 kwietnia 2009 r., żądając wymierzenia Dowódcy Jednostki nr 1907 kary porządkowej lub dyscyplinarnej, albo innej przewidzianej przepisami prawa, za niewydanie w terminie miesiąca od otrzymania wyroku w sprawie sygn. akt II SAB/Op 25/08, decyzji w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 28 maja 2009 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi zawartej w piśmie z dnia 27 kwietnia 2009 r., poprzez określenie prawa lub interesu prawnego - sprecyzowanie czy domaga się wymierzenia organowi grzywny przewidzianej w art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżący w piśmie z dnia 8 czerwca 2009 r. wskazał, że przedmiotem jego skargi jest spowodowanie, aby Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu wydał zgodnie z wyrokami o sygn. akt II SAB/Op 25/08 i II SAB/Op 24/08 decyzje w sprawie odsetek od wypłaconego z opóźnieniem wynagrodzenia za okres od 1 lutego 2005 r. do 30 marca 2005 r., wypłaty 1/12 nagrody rocznej za 2005 r. wraz z należnymi odsetkami, wypłaty odsetek od 11/12 wypłaconej z opóźnieniem nagrody rocznej oraz o wymierzenie Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu kary grzywny na podstawie art. 154 § 1 P.p.s.a., za niewykonanie powyższych wyroków uwzględniających jego skargę na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 1907 w Opolu.

Sprawy wymierzenia kary grzywny za niewykonanie wyroków zostały zarejestrowane w tut. Sądzie pod sygnaturami II SA/Op 167/09 (dot. wyroku sygn. akt II SAB/Op 25/08) i sygn. akt II SA/Op 187/09 (dot. wyroku sygn. akt II SAB/Op 24/08).

Natomiast sprawy bezczynności po wyrokach nakazujących wydanie decyzji, zostały zarejestrowane w repertorium pod sygn. akt II SAB/Op 20/09 - odnośnie wyroku o sygn. akt II SAB/Op 24/08 oraz pod sygn. akt II SAB/Op 21/09 - odnośnie wyroku o sygn. akt II SAB/Op 25/08, nakazującego wydać Dowódcy Jednostki decyzję w przedmiocie odsetek od uposażenia i nagrody rocznej za 2005 r., która to skarga jest przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia z hasłem:
Żołnierze zawodowi
Przewlekłość postępowania
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dowódca Jednostki Wojskowej