Sprawa ze skargi A. Z. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

A. Z. w dniu 7 lutego 2014 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej) złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu pismo, zatytułowane "Pozew", w którym stwierdziła, że nie zgadza się w całości z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz z terminami, które są w rażący sposób przekraczane. Wraz z powyższym pismem Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu przesłało decyzję z dnia 30 października 2013 r., nr [...], uchylającą w całości decyzję Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie, wydaną z upoważnienia Burmistrza Grodkowa, z dnia 19 czerwca 2013 r., nr [...], w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego. Skarga ta została zarejestrowana w repertorium spraw "SA" pod sygnaturą akt II SA/Op 136/14.

Na wezwanie Sądu, skarżąca w piśmie z dnia 21 kwietnia 2014 r. wyjaśniła, że zaskarżając decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 października 2013 r., wniosła również skargę na przewlekłe działanie tego organu.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 24 kwietnia 2014 r., sprawę ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Burmistrza Grodkowa z dnia 19 czerwca 2013 r., nr [...], wyłączono ze sprawy o sygn. akt II SA/Op 136/14 do odrębnego postępowania i zarejestrowano w Repertorium spraw "SAB" pod sygnaturą akt II SAB/Op 26/14. Sprawa ta jest przedmiotem niniejszego postępowania.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, argumentując że skarżąca przed wniesieniem skargi nie wezwała go do usunięcia naruszenia prawa polegającego na niezałatwieniu sprawy w terminie. Nie wyczerpała więc przed wniesieniem skargi obligatoryjnego trybu, wynikającego z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a. i art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a.

Skarżąca, wezwana przez Sąd do wyjaśnienia, czy przed wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji z dnia 30 października 2013 r., wzywała organ do usunięcia prawa - zgodnie z art. 52 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 37 § 1 K.p.a., w piśmie z dnia 18 czerwca 2014 r. stwierdziła, że wielokrotnie w odwołaniach prosiła o rozpatrzenie ich trybie pilnym, gdyż potrzebowała wsparcia w czasie poważnie zagrożonej ciąży, a nie po porodzie. Organ tymczasem nie odniósł się odpowiednio do żadnego jej wniosku o szybkie rozpatrzenie sprawy, uważa więc, że było to swoiste wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w tym zakresie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt. 8 P.p.s.a., do sądu administracyjnego można wnieść skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a powołanego przepisu. Jednakże, tego rodzaju skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie (art. 52 § 1 P.p.s.a.). Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 P.p.s.a.). Niewyczerpanie tego trybu stanowi brak formalny skargi, skutkujący jej odrzuceniem jako niedopuszczalnej, na podstawie art. 58 pkt 6 P.p.s.a.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze