Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłość postępowania Starosty Opolskiego w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 29 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na przewlekłość postępowania Starosty Opolskiego w przedmiocie aktualizacji operatu ewidencji gruntów postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/2

J. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność i przewlekłość Starosty Opolskiego w prowadzeniu postępowania w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczącego działki nr A arkusz mapy [...], obręb [...], stanowiącej jego własność, na granicy z działką nr B, arkusz mapy [...], obręb [...], stanowiącej własności Gminy [...].

Skarga na bezczynność została zarejestrowana w repertorium sądowym pod sygnaturą II SAB/Op 36/12, natomiast skarga na przewlekłość - pod sygnaturą II SAB/Op 37/12 i stanowi ona przedmiot niniejszego postępowania.

W odpowiedzi na skargę na przewlekłość postępowania organ wniósł o jej odrzucenie względnie o jej oddalenie. Wniosek o odrzucenie skargi umotywował brakiem wyczerpania przez skarżącego trybu wskazanego w art. 227 i nast. K.p.a.

Na mocy zarządzenia Sądu z dnia 4 października 2012 r. skarżący został wezwany do wykazania, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, że przed wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania składał zażalenie w trybie 37 § 1 K.p.a.

Odpowiadając na powyższe wezwanie, skarżący w piśmie z dnia 14 października 2012 r. wyjaśnił, że nie składał zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę. Podał natomiast, że w dniu 17 lutego 2012 r. złożył do Rady Powiatu Opolskiego skargę na bezczynność Starosty, której kopię dołączył do pisma.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), zwanej P.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje między innymi orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1- 4a.

Uwzględniając wykładnię ukształtowaną w orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjąć należy, że o ile bezczynność oznacza niepodejmowanie czynności proceduralnych, będących w kompetencji organu, w terminie określonym przepisami prawa, to przewlekłość postępowania jest także zachowaniem organu niezgodnym z prawem, ale w innej formie niż bezczynność i stanowi kwalifikowaną postać bezczynności. Przewlekłość zachodzi wówczas, gdy organ nie załatwia sprawy w terminie, nie pozostając formalnie w bezczynności, natomiast prowadzi postępowanie nieefektywnie i w sposób nieuzasadniony "przedłuża" termin załatwienia sprawy, powołując się na niezależne od niego przyczyny uniemożliwiające jego dotrzymanie, a w szczególności - konieczność wywiązania się z pewnych obowiązków procesowych przez stronę (np. przedłożenia przez nią dokumentacji niezbędnej dla podjęcia decyzji lub wzięcia udziału w czynnościach dowodowych), bądź gdy bieg terminu jest zatrzymany. Oceniając, czy doszło do przewlekłości postępowania Sąd bada, czy podejmowane przez organ w postępowaniu jurysdykcyjnym czynności zamierzają do należytego i szybkiego załatwienia sprawy, w jakich odstępach czasu są one podejmowane oraz czy nie są to czynności pozorne nieprowadzące w istocie do wydania rozstrzygnięcia (por. wyrok NSA z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt II OSK 1031/12, opubl. na stronie internetowej - Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych oraz Z Kmieciak: Przewlekłość postępowania administracyjnego, PiP 2011, nr 6, s. 33).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6120 Ewidencja gruntów i budynków
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta