Sprawa ze skargi B. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Marszałek Województwa
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 9 lutego 2018 r. ( data wpływu w dniu 14 lutego 2018 r.) B. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 21 grudnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Skarga ta została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Op 131/18. Na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu z dnia 19 marca 2018 r. skarżąca została wezwana do sprecyzowania treści skargi, poprzez wyjaśnienie, czy wskazana w niej przewlekłość postępowania w załatwieniu sprawy stanowi wyłącznie argument na potwierdzenie zasadności skargi na wskazaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, czy też przedmiotem skargi jest również przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ pierwszej instancji tj. Marszałka Województwa Opolskiego. Jednocześnie skarżąca została pouczona,, że brak odpowiedzi na powyższe wezwanie w terminie 7 dni będzie skutkował przyjęciem, że skarga wniesiona została wyłącznie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 21 grudnia 2017 r., nr [...].

Odpowiadając na wezwanie skarżącą w piśmie z dnia 3 kwietnia 2018 r. oświadczyła, że składa również skargę na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego, ponieważ "doprowadziło ono do obciążenia jej wysokim odsetkami."

W związku z tym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 9 kwietnia 2018 r. wyłączono ze sprawy o sygn. akt II SA/Op 131/18, sprawę ze skargi B. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego. Wyłączona sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II SAB/Op 38/18 i jest przedmiotem niniejszego postępowania.

W wyłączonej sprawie na kolejne zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 10 kwietnia 2018 r. wezwano skarżącą do wykazania, że przed wniesieniem skargi na przewlekłość wyczerpała tryb z art. 37 § 1 K.p.a., i w tym celu nadesłanie kopii, skierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, środka zaskarżenia w postaci ponaglenia na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Marszałka Województwa Opolskiego, , a to w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zawarte w piśmie z dnia 13 kwietnia 2018 r. zostało doręczone skarżącej w dniu 20 kwietnia 2018 r.

Skarżąca odpowiedziała na wezwanie pismem z dnia 25 kwietnia 2018 r., w którym wyjaśniła, że nie składała ponaglenia w trybie art. 37 K.p.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 52 § 1 P.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 P.p.s.a.).

Ponaglenie jako środek zaskarżenia przewidziano w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Marszałek Województwa