Sprawa ze skargi K. Z. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia w formie pomocy dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędziowie Sędzia WSA Ewa Janowska (spr.) Sędzia WSA Grażyna Jeżewska Protokolant St. insp. sądowy Katarzyna Stec po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 września 2014 r. sprawy ze skargi K. Z. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia w formie pomocy dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

K. Z., pismem z dnia 9 maja 2014 r. wskazała, że skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczy przewlekłości postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w sprawie wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i w związku z tym pozbawia ją samą oraz jej syna R., środków do życia. Dodatkowo zwróciła się o wydanie polecenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrza wykonania decyzji z dnia 28 marca 2014 r., od której strona wniosła odwołanie.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu wniosło o jej odrzucenie.

Wyjaśniło, że skarga K. Z. dotyczy postępowania wywołanego odwołaniem wniesionym od decyzji, upoważnionego przez Burmistrza Kietrza - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu, nr [...], z dnia 24 marca 2014 r., przyznającej skarżącej świadczenie w formie pomocy dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego I-III 2014, przyznane na R. Z., w wysokości 200 zł miesięcznie, na okres od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 31marca

2014 r. SKO jednocześnie podało, że zespół orzekający Kolegium na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2014 r. odroczył rozpatrzenia odwołania, celem wystąpienia do organu pierwszej instancji o nadesłanie pełnej dokumentacji w sprawie nr [...].

Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi Kolegium wskazało, że zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie: Dz. U. z 2012 r., nr 270 ze zm., dalej jako P.p.s.a.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Natomiast zgodnie z art. 37 K.p.a. na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 K.p.a. lub na przewlekłe prowadzenie postępowania - stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcie naruszenia prawa. Skoro w stosunku do organu, jakim jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie ma organu wyższego stopnia, to stosując zasadę autokontroli działania organu oraz pierwszeństwa postępowania administracyjnego w stosunku do postępowania sądowego, Kolegium stwierdziło, że przed wniesieniem skargi do sądu należy wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli więc K.Z. uznała, że Kolegium nie załatwiło w terminie bądź prowadziło sprawę przewlekle winna wezwać do usunięcia naruszenia prawa, czego nie uczyniła, stąd zaistniały przesłanki do odrzucenia skargi po myśli art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. Jednocześnie Kolegium zaakcentowało, że pozostałe zarzuty skargi nie znajdują uzasadnienia i wychodzą poza zakres sprawy objętej odwołaniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Stosownie do przepisu art. 3 § 2 pkt 8 P.p.s.a., skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść do sądu administracyjnego, w przypadkach określonych w pkt 1-4a powołanego przepisu.

Jednakże warunkiem dopuszczalności skargi jest wyczerpanie służących stronie w postępowaniu administracyjnym środków zaskarżenia (art. 52 P.p.s.a.), do których należy zażalenie do organu wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie stosownie do art. 37 K.p.a. lub wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze