Sprawa ze skargi K. Z. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia w formie pomocy dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
Uzasadnienie strona 2/2

Oznacza to, że jak trafnie zaznaczyło Samorządowe Kolegium Odwoławcze, że postępowanie sądowoadministracyjne w odniesieniu do skargi na przewlekłość postępowania, musi być poprzedzone postępowaniem przewidzianym art. 37 K.p.a.

Przepis art. 37 § 1 K.p.a. stanowi, że "Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa." Natomiast § 2 tego przepisu stanowi, że organ "wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjecie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwienia spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa."

Odnosząc powyższe do rozpoznawanej sprawy wskazać trzeba, że jeżeli organem, którego dotyczy skarga na przewlekłość jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (w niniejszej sprawie - z siedzibą w Opolu), skarga taka powinna zostać poprzedzona wezwaniem tego organu do usunięcia naruszenia prawa.

Skarżąca nie kwestionowała (vide: oświadczenie na rozprawie), iż przed wniesieniem skargi do sądu, zarzucając temu organowi przewlekłość w rozpoznaniu jej odwołania, nie wzywała do usunięcia naruszenia prawa. Z akt sprawy nadto wynika, że takie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie wpłynęło do organu, a zatem skarżąca nie wyczerpała wymaganego trybu postępowania przed wniesieniem skargi.

Tym samym uznać należało, że skarżąca nie skorzystała z wyżej opisanego środka prawnego, a zatem nie dopełniła wskazanego w art. 52 § 1 i § 4 P.p.s.a. warunku dopuszczalności skargi. Skoro w sprawie nie doszło do skutecznego złożenia przez skarżącą wezwania do usunięcia naruszenia prawa, tym samym nie został wyczerpany tryb zaskarżenia, co powoduje niedopuszczalność skargi.

W związku z powyższym na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze