Sprawa ze skargi K. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił skargę K. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne.

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 28 kwietnia 2017 r., do rąk dorosłego domownika, co wynika ze zwrotnego pocztowego potwierdzenia odbioru przesyłki, znajdującego się w aktach sprawy (k. 31 akt sąd.).

W dniu 21 kwietnia 2017 r. wpłynęło do Sądu pismo z dnia 18 kwietnia 2017 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej - 18 kwietnia 2017 r.), sporządzone osobiście przez skarżącą, w którym wskazała, że odwołuje się od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie II SAB/Op.

Wobec wątpliwości co do treści pisma, w którym wyraziła ona niezadowolenie z treści zapadłego rozstrzygnięcia - zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu - wezwano skarżącą o wyjaśnienie, czy pismo to stanowi skargę kasacyjną. Jednocześnie skarżąca została zobowiązana o podanie, stosownie do treści art. 175 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej P.p.s.a.), czy jest radcą prawnym, adwokatem, sędzią, prokuratorem, notariuszem, radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesorem lub doktorem nauk prawnych (k. 29 akt), wraz z potwierdzeniem tej okoliczności stosownym dokumentem.

W odpowiedzi na powyższe, K. Z. złożyła pismo z dnia 26 kwietnia 2017 r., w którym wskazała, że w związku z żądaniem jednoznacznego określenia charakteru jej pisma z 18 kwietnia 2017 r., oświadcza, iż pismo to stanowi skargę kasacyjną złożoną w ustawowym terminie, bez uchybień.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna sporządzona osobiście przez K. Z. podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 173 § 1 P.p.s.a., od postanowienia wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę tę może wnieść zarówno strona, jak i prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 173 § 2 P.p.s.a.).

Możliwość osobistego wniesienia skargi kasacyjnej przez stronę postępowania została jednak ograniczona brzmieniem art. 175 § 1 P.p.s.a. Przepis ten wprowadza tzw. przymus adwokacko-radcowski, co oznacza, że podmiotami uprawnionymi do sporządzania skargi kasacyjnej są adwokat i radca prawny, a także - po myśli § 2 art. 175 P.p.s.a. - inne wskazane ustawą osoby, czyli sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem. Omawianego przymusu adwokacko-radcowskiego nie stosuje się także gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Z kolei, z mocy § 3 art. 175 P.p.s.a., skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, jak również przez rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

W treści skargi kasacyjnej ani też w piśmie z dnia 26 kwietnia 2017 r. K. Z. nie wskazała, aby należała do określonego w przytoczonym powyżej przepisie kręgu podmiotów. Nie wynika to również z akt administracyjnych i sądowych sprawy. W tym miejscu odnotować należy trafne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, wedle którego skarga kasacyjna podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna z powodu wniesienia jej z naruszeniem art. 175 P.p.s.a., bez wzywania do usunięcia braków (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2004 r., FSK 3/04, dostępne: System Informacji Prawnej LEX nr 83280).

W świetle powyższego stwierdzić przyjdzie, że w rozpoznawanej sprawie sporządzenie skargi kasacyjnej osobiście przez skarżącą skutkować musi uznaniem jej za niedopuszczalną, a w konsekwencji podlegającą odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 178 P.p.s.a., zgodnie z którym wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze