Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

M. K. piśmie z dnia 14 listopada 2012 r. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 lipca 2012 r., nr [...], w przedmiocie zasiłku celowego. Skarga ta została zarejestrowana w repertorium sądowym pod sygn. akt II SA/Op 591/12. W treści skargi skarżąca wskazała m.in. na "przewlekłość prowadzenia postępowania w zakresie wydania przez organ odwoławczy przedmiotowej decyzji", podając, że zaskarżona decyzja została jej doręczona dopiero w dniu 23 października 2012 r.

Na rozprawie przed Sądem w dniu 14 lutego 2013 r. skarżąca oświadczyła, że w związku z treścią tego punktu skargi należy wydzielić oddzielną sprawę w przedmiocie przewlekłości organu odwoławczego. Skarga na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu została zarejestrowana w tut. Sądzie pod sygnaturą akt II SAB/Op 7/13.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, któremu została przesłana skarga wraz z protokołem rozprawy, w odpowiedzi na skargę wniosło o jej odrzucenie z uwagi na niewyczerpanie środków zaskarżenia, jakie przysługiwały skarżącej przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego. Kolegium wyjaśniło, że w wyniku rozpatrzenia odwołania skarżącej z dnia 26 kwietnia 2012 r., wydało decyzję z dnia 30 lipca 2012 r., doręczoną w dniu 23 października 2012 r. Poza tym podniosło, że skuteczne wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania uzależnione było od wcześniejszego wezwania Kolegium do usunięcia naruszenia prawa, zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a., który przewiduje, że na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Zdaniem organu, skoro w stosunku do organu, jakim jest samorządowe kolegium odwoławcze, nie ma organu wyższego stopnia, to przed wniesieniem skargi skarżąca winna była wezwać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu do usunięcia naruszenia prawa, czego jednak nie uczyniła. Z tego względu jej skarga nie spełnia wymogu formalnego, o którym mowa w art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 P.p.s.a., skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść do sądu administracyjnego w przypadkach określonych w pkt 1-4a powołanego przepisu, w tym również na bezczynność lub przewlekłe postępowanie w sprawach, w których wydawane są decyzje administracyjne (art. 3 § 2 pkt 1).

Stosownie do art. 52 § 1 i 2 P.p.s.a., warunkiem dopuszczalności tego rodzaju skarg jest jednak wyczerpanie środków zaskarżenia, jakie służyły stronie w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje już żaden środek zaskarżenia przewidziany w ustawie.

W przypadku skargi na przewlekłe prowadzenie przez organ postępowania warunkiem jej dopuszczalności jest uprzednie złożenie przez stronę zażalenia do organu wyższego stopnia w trybie art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (por. postanowienie NSA z 14 grudnia 2011 r., II GSK 1649/11, LEX nr 1151663). W przeciwnym razie wniesiona do Sądu skarga musi zostać uznana za niedopuszczalną w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. i podlega odrzuceniu w drodze postanowienia na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 P.p.s.a.), co wyklucza możliwość dokonywania przez Sąd merytorycznej oceny zasadności podniesionych w niej zrzutów dotyczących przewlekłego działania organu.

Na gruncie niniejszej sprawy dodać należy, że jeżeli organem, którego dotyczy skarga na przewlekłość postępowania jest samorządowe kolegium odwoławcze (w niniejszej sprawie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu), nad którym brak jest organu wyższego stopnia, skarga na przewlekłość postępowania kolegium powinna zostać poprzedzona złożeniem do tegoż organu przez stronę skarżącą wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Zarówno z akt sprawy II SA/Op 591/12, jak i z treści skargi oraz odpowiedzi na skargę wynika, że przed wniesieniem skargi skarżąca nie wezwała Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu do usunięcia naruszenia prawa. Nie wyczerpała zatem wyżej opisanego trybu z art. 37 § 1 K.p.a., a tym samym nie został spełniony warunek dopuszczalności skargi, określony w art. 52 § 2 P.p.s.a.

Powyższe skutkowało koniecznością odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej, stąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 P.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze