Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w osobie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lechowska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego - p o s t a n a w i a - zwrócić stronie skarżącej A. Sp. z o.o. 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego w sprawie wpisu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

II SAB/Rz 15/07

U Z A S A D N I E N I E

Prawomocnym postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt II SAB/Rz 15/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę A. Sp. z o.o. na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego z uwagi na nie uiszczenie wpisu od skargi oraz nie przedstawienie aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W tym stanie rzeczy koniecznym stało się orzeczenie przez Sąd o zwrocie uiszczonego przez stronę skarżącą A. Sp. z o.o. wpisu sądowego w kwocie 100 zł.

Powyższe rozstrzygnięcie znajduje oparcie w brzmieniu przepisu art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), dlatego też Sąd działając na jego podstawie orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6046 Inne koncesje i zezwolenia
Inne orzeczenia z hasłem:
Działalność gospodarcza
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta