Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o podział i nabycie nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. S. i M. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt II SAB/Rz 99/13 oddalającego skargę W. S. i M. S. na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o podział i nabycie nieruchomości - postanawia - odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt II SAB/Rz 99/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę W. S. i M. S. na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o podział i nabycie nieruchomości.

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Rz 99/13 WSA w Rzeszowie stwierdził, że powyższy wyrok jest prawomocny od dnia 14 grudnia 2013 r.

W dniu 11 grudnia 2013 r. (data nadania w placówce operatora pocztowego) W. S. i M. S. złożyli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 13 listopada 2013 r., składając jednocześnie sam wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu tego wyroku.

W uzasadnieniu wskazali, że pismem z dnia 24 października 2013 r. otrzymali zawiadomienie o rozprawie wyznaczonej na dzień 13 listopada 2013 r., gdzie wskazano, że stawiennictwo jest nieobowiązkowe. W rozprawie nie brali udziału i oczekiwali na doręczenie sentencji wyroku lub powiadomienie o wynikach rozprawy. Wyjaśnili, że pouczenie nie zawierało informacji co do sytuacji, w której Sąd oddali skargę. Podkreślili, że w pouczeniu zawarta była informacja, że uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie, jednak nie precyzuje o jaki termin chodzi. Nadto kolejny punkt tego pouczenia nie jest dla nich nieczytelny. Wyjaśnili, że w dniu 6 grudnia 2013 r. skontaktowali się telefonicznie z sekretariatem WSA w Rzeszowie i wówczas uzyskali informację, że ich skarga została oddalona. Wówczas też pouczono ich, że w sytuacji gdy Sąd oddala skargę nie informuje stron a fakt ten wynika z pouczenia zawartego w zawiadomieniu o rozprawie. Wobec tego, że otrzymane przez nich pouczenie takiej informacji nie zawierało i nie określało terminu, skarżący zawnioskowali o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Możliwość przywrócenia terminu przewiduje art. 86 § 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.

z 2012 r. poz. 270 - zwana dalej P.p.s.a.), który stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny jego uchybienia. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1, 2 i 4 P.p.s.a.).

Warunki powyższe muszą być spełnione łącznie, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie.

Rozpoznając wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem Sąd uznał, że wnioskodawcy dochowali terminu określonego w art. 87 § 1 P.p.s.a. Spełnili też warunek równoczesnego dokonania czynności, której termin został uchybiony. Natomiast nie uprawdopodobnili braku winy w uchybieniu terminu.

Strona 1/3