Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolite Polskiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel po rozpoznaniu w dniu 28 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. P. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. akt II SAB/Sz 157/09 odrzucającego Jego skargę na bezczynność Wojewody w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolite Polskiej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...] postanowieniem z dnia [...], sygn. akt [...] odrzucił skargę J.P. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu [...] (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy, k - 27).

W dniu [...] J.P. wniósł osobiście sporządzoną skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w [...] , którą Sąd odrzucił postanowieniem z dnia [...].

Postanowieniem z dnia [...] Sąd zwolnił skarżącego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie i ustanowił radcę prawnego.

Pismem z dnia [...] Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] poinformował Sąd, że pełnomocnikiem w sprawie wyznaczony został radca prawny M.K.

W dniu [...] (data nadania pisma) skarżący, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, złożył skargę kasacyjną od postanowienia Sądu z dnia [...] o odrzuceniu skargi J.P. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...] odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczony został pełnomocnikowi skarżącego w dniu [...]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Stosownie do treści art. 177 § 1 wskazanej wyżej ustawy skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Z kolei z treści art. 178 ustawy wynika, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie bezsporne jest, że skarga kasacyjna została wniesiona z uchybieniem trzydziestodniowego terminu na dokonanie tej czynności, zakreślonego w art. 177 cytowanej wyżej ustawy.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 178 w zw. z art. 177 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak na wstępie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda