Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego :
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Lipiński (spraw.), Sędzia WSA Eugeniusz Wasilewski, Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, Protokolant Aneta Duszyńska, po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi J. Ś. na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego : postanawia : odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/2

J. S. w dniu 22 lutego 2008 r. zwrócił się do Szefa Agencji Wywiadu z wnioskiem o przydział lokalu mieszkalnego. W punkcie ósmym powyższego wniosku zawarł informację, że w 1998 r. otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Po rozpatrzeniu wniosku Szef Agencji Wywiadu decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] przydzielił J. S. lokal mieszkalny.

Następnie w dniu 11 marca 2008 r. organ, w związku z przydzieleniem lokalu mieszkalnego oraz uprzednim otrzymaniem przez skarżącego pomocy finansowej, zwrócił się do niego o przedłożenie decyzji o przyznaniu wspomnianej pomocy. Organ wskazał, że dokumenty te będą niezbędne do ewentualnego naliczenia zwrotu otrzymanej pomocy finansowej. W odpowiedzi na wezwanie skarżący przy piśmie z dnia 14 marca 2008 r. przedłożył żądane dokumenty.

J. S. w dniu 3 czerwca 2008 r., powołując się na art. 37 Kpa, za pośrednictwem Szefa Agencji Wywiadu, skierował do Prezesa Rady Ministrów zażalenie na bezczynność tego organu w przedmiocie jego wniosku o wydanie decyzji w sprawie zwrotu przedmiotowej pomocy finansowej.

Dyrektor [...] w Agencji Wywiadu pismem z dnia [...] czerwca 2008 r.

L. dz. [...] poinformował ww., że w sprawie zwrotu udzielonej pomocy finansowej prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, a zaistniała zwłoka w postępowaniu administracyjnym spowodowana jest przyczynami niezawinionymi i niezależnymi od organu.

J. S. w dniu 5 lipca 2008 r. (data na piśmie) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargę na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu "w wydaniu decyzji, dotyczącej ewentualnego zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego". W jej uzasadnieniu stwierdził, że organ od jego pierwszego pisma, tj. od dnia 14 marca 2008 r. do chwili obecnej pozostaje w bezczynności.

W odpowiedzi na skargę organ stwierdził, że wbrew twierdzeniu skarżącego, nie pozostaje w bezczynności, gdyż przed wydaniem decyzji o ewentualnym zwrocie pomocy finansowej na uzyskanie przez skarżącego lokalu mieszkalnego należało przede wszystkim ustalić stan faktyczny sprawy oraz wyjaśnić formalnoprawne podstawy jej zwrotu.

Na rozprawie w dniu 25 listopada 2008 r. pełnomocnik organu wniósł o odrzucenie skargi, oświadczając, że organ nie miał możliwości wydania jakiejkolwiek decyzji w sprawie, gdyż skarżący nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd administracyjny rozpoznaje skargi na bezczynność organów w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4 cytowanej ustawy, w sytuacji między innymi, gdy organ winien wydać decyzję administracyjną.

Ze złożonej przez J. S. skargi jednoznacznie wynika, iż strona domaga się od Szefa Agencji Wywiadu wydania decyzji dotyczącej ewentualnego zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Natomiast bezczynności organu skarżący upatruje w braku wydania rozstrzygnięcia o żądanej treści.

Strona 1/2