Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA - Andrzej Góraj po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.M. na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia umorzyć postępowanie w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie

W dniu [...] lipca 2010 r. B.M. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pismo, w którym oświadczył, iż cofa wniesioną do Sądu skargę z dnia [...] maja 2010 r. na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest dopuszczalne, a tym samym jest ono skuteczne i wiąże Sąd.

W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 przywołanej wyżej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych