Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przeniesienia na niższe stanowisko służbowe
Sentencja

II SAB/Wa 39/04 P O S T A N O W I E N I E Dnia 17 marca 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA (del.) Jan Bała (spr.) po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. S. na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przeniesienia na niższe stanowisko służbowe postanawia odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.), skarga do sądu administracyjnego nie może być wniesiona w sprawach wyznaczenia (zwolnienia) lub przeniesienia na stanowisko służbowe.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu, na mocy art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) w związku z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.).

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6191 Żołnierze zawodowi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Obrony Narodowej