Sprawa ze skargi T.B. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Władysław Kulon po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.B. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

T.B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda D. wniósł o jej odrzucenie wywodząc, że przed złożeniem niniejszej skargi skarżący nie wyczerpał środków zaskarżenia, jakie służyły mu w postępowaniu przed organami administracji publicznej, tj. nie złożył zażalenia w trybie art. 37 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Pismem z dnia 22 stycznia 2015 r., doręczonym w dniu 6 lutego 2015 r., Sąd wezwał skarżącego do niezwłocznego - nie dalej niż w terminie 7 dni - wskazania, czy przed złożeniem skargi do tut. Sądu na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości wystąpił z zażaleniem do organu wyższego stopnia w trybie art. 37 k.p.a., a jeśli tak to o przesłanie dowodu to potwierdzającego.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie udzielił odpowiedzi na powyższe wezwanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., poz. 270 ze zm., dalej p.p.s.a.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) na niezałatwienie sprawy w terminie oraz na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia. Dopiero po wyczerpaniu tego trybu strona może wnieść skargę na przewlekłe prowadzenie przez organ postępowania. Tym samym wymogiem koniecznym przed wniesieniem skargi na przewlekłość organu jest złożenie zażalenia w trybie art. 37 k.p.a. Gdy powyższy warunek nie zostanie spełniony skargę należy uznać za niedopuszczalną i w myśl art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. odrzucić.

Z taką sytuacja mamy do czynienia w realiach niniejszej sprawy. Z jej okoliczności wynika, że skarżący przed wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości nie wyczerpał trybu przedsądowego i zaniechał złożenia zażalenia do organu wyższego stopnia, którym w niniejszym przypadku jest Minister Infrastruktury i Rozwoju. Okoliczności, że wypełnił ciążący na nim obowiązek złożenia zażalenia w trybie art. 37 k.p.a. nie wykazał również sam skarżący, pomimo stosownego w tym przedmiocie wezwania przez tut. Sąd. Wobec powyższego wniesiona przez niego skarga jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu, co też orzeczono w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda