Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 31 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. C. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. .

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

K. C. wniosła skargę na bezczynność organu administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikiem w ten sposób zainicjowanym postępowaniu był W. C..

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt II SAB/Wr 21/15 odrzucił powyższą skargę, uznając że skarżąca przed wniesieniem skargi nie wyczerpała środka zaskarżenia uregulowanego w art. 37 k.p.a. Powyższe postanowienie zostało doręczone skarżącej w dniu 22 czerwca 2015 r.

Pismem z dnia 19 lipca 2015 r. K. C. wniosła o zawieszenie postępowania z uwagi na śmierć w dniu 14 lipca 2015 r. uczestnika postępowania W. C..

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zachodzi przesłanka do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 w związku z art. 12 i art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) do czasu wstąpienia następców prawnych zmarłego uczestnika.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda