Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 14 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia H. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ze skargi H.Z. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanawia: odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił przedmiotową skargę.

Na powyższe postanowienie do tutejszego Sądu dnia 25 kwietnia 2018 r. wpłynęło zażalenie skarżącej.

Zarządzeniem z dnia 25 kwietnia 2018 r. Przewodniczący Wydziału II wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych zażalenia na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 28 marca 2018 r. w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia przez nadesłanie 1 egzemplarza odpisu zażalenia, poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego. Powyższe braki formalne zostały uzupełnione dnia 10 maja 2018 r.

Zarządzeniem z dnia 28 maja 2018 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżącej bez rozpoznania.

Zarządzeniem z dnia 14 września 2018 r. Przewodniczącego Wydziału II pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 28 marca 2018 r. w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższa przesyłka została doręczona pełnomocnikowi skarżącej w dniu 3 października 2018 r. Termin na uzupełnienie wpisu sądowego od zażalenia upłynął dnia 10 października 2018 r.(środa).

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, zważył co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "P.p.s.a." do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2.

Zgodnie z art. 220 § 1 P.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Z § 3 powołanego wyżej przepisu wynika, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie wezwanie o uzupełnienie wpisu sądowego od zażalenia zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 3 października 2018 r. Termin na uzupełnienie wpisu sądowego od zażalenia upłynął dnia 10 października 2018 r.(środa). Pełnomocnik skarżącej w wyznaczonym terminie ani nie uiścił wpisu sądowego ani nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda