Wniosek A. K.-G., Z. K.-G., P. W., B. W. i G. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie reformy rolnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. K.-G., Z. K.-G., P. W., B. W. i G. W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie reformy rolnej postanawia: 1. wymierzyć grzywnę Wojewodzie w wysokości 500 (pięćset) złotych, 2. zasądzić od Wojewody na rzecz skarżących kwotę 665 (sześćset sześćdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6290 Reforma rolna
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z 14 marca 2018 r. pełnomocnik skarżących wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wniosek o wymierzenie Wojewodzie grzywny w wysokości 10-cio krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce w 2017 r. tj. w wysokości 42.715 zł, w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1369), zwanej dalej p.p.s.a., za nieprzekazanie sądowi skargi na przewlekłość postępowania w sprawie [..] z 7 grudnia 2017 r.. Podkreśliła pełnomocnik, że skarga została poprzedzona ponagleniem z 13 listopada 2017 r. skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

W ocenie pełnomocnika skarżących postępowanie organu w sprawie [..] jest wyjątkowo naganne. Zwłoka w przekazaniu sprawy do Sądu wyniosła ponad dwa miesiące.

Niezależnie od tego podkreślono, że w przedmiotowej sprawie przewlekłość postępowania jest wyjątkowo rażąca.

W dniu 15 lipca 2014 r. złożony został do Wojewody wniosek o uznanie, że majątek poprzednika prawnego stron B. K. G. nie podlegał pod działanie art 2 ust 1 lit e dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej /Dz.U.RP z 1945 r Nr 3 poz. 13 ze zm /. Ustalone terminy załatwienia sprawy przez organ były wielokrotnie przedłużane. Pismem z 31 października 2017 r. wskazał Wojewoda, że trwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego w celu stwierdzenia czy daje on podstawę do wydania decyzji w sprawie i wyznaczył nowy termin rozpoznania sprawy do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Do dnia skierowania skargi do Sądu skarżący nie otrzymali postanowienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w sprawie rozpatrzenia zażalenia z 13 listopada 2017 r. na przewlekłe działanie organu. Postanowienie to z 26 stycznia 2018 r. uznające złożone zażalenie za nieuzasadnione doręczone zostało pełnomocnikowi skarżących w dniu 26 stycznia 2018 r. W uzasadnieniu postanowienia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał, że organ pozyskał poszukiwany przez długie miesiące protokół z dnia 18 grudnia 1945 r .o przekazaniu lasów należących uprzednio do B. K. G., z którego wynikały rozbieżności co do wielkości przekazanego Nadleśnictwu areału lasów. Następnie organ zlecił tłumaczenie z języka niemieckiego archiwalnych dokumentów dotyczących przedmiotowej nieruchomości. Tłumaczenia te wpłynęły do organu w dniu 5 lipca 2017 r. i są obecnie analizowane.

Zdaniem Ministra czas potrzebny na analizę tych dokumentów uzasadniał przedłużenie terminu rozpoznania sprawy do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Podkreśliła pełnomocnik, że do dnia 14 marca 2018 r. nie została wydana decyzja w sprawie, a ponadto ani organ ani Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wskazali konieczności przeprowadzenia w sprawie innych czynności niż analiza zgromadzonego materiału dowodowego. Niezależnie od oceny czy organ dopuścił się przewlekłości w przedmiotowym postępowaniu jako całości, wskazała pełnomocnik, że czas jaki organ i jego organ nadrzędny uznają jako konieczny do przeanalizowania dokumentacji, która od dnia 5 lipca 2017 r. jest dostępna, czyli od ponad 9 miesięcy, jest nadmierny.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6290 Reforma rolna
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda