Wniosek Z. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego znak: [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. S. od postanowienia Starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach z dnia 26 lipca 2018 r. o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie wniosku Z. S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 5 lipca 2018 r. znak: [...] p o s t a n a w i a: utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy.

Inne orzeczenia o symbolu:
inne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Uzasadnienie strona 1/3

Z. S. przed wniesieniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 5 lipca 2018 r., znak: [...], złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, zawartym w urzędowym formularzu PPF, Z. S. podał, że ma 79 lat, prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną, utrzymują się z dwóch emerytur w wysokości 1695,35 i 1440,40 zł netto, co w sumie daje miesięczny dochód w wysokości 3135,75 zł. Wnioskodawca nie wykazał innego majątku oprócz własności domu o pow. 150 m², budynku gospodarczego o pow. 27 m² i działki o pow. 0,04 ha. Wnioskodawca podał następujące stałe wydatki miesięczne: zakup leków - 329,65 zł, opłata za wodę i ścieki -122,95 zł, opłata za gaz ziemny - 172,82 zł, opłata za energię elektryczną - 262,43 zł, opłata za wywóz nieczystości czynsz za mieszkanie - 84 zł, opłata za telefon stacjonarny - 68,78 zł, składka na PZU - 89,58 zł, butla z gazem - 70 zł. W 2017 roku razem z żoną wydali 11.002,23 zł na wymianę pieca gazowego i instalacji gazowej.

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach odmówił przyznania Z. S. prawa pomocy. W uzasadnieniu stwierdził, że wnioskodawca nie wykazał w sposób przekonujący, iż nie jest w stanie uiścić wpisu sądowego od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, wynoszącego 200 zł, ani ponieść innych ewentualnych kosztów sądowych nieprzekraczających jednorazowo kwoty 100 zł. Wnioskodawca wraz z żoną osiągają bowiem stałe dochody z dwóch emerytur, co umożliwia planowanie wydatków, zwłaszcza, że nie mają nikogo na utrzymaniu. Wszystkie ich podstawowe potrzeby życiowe (jedzenie, mieszkanie, lekarstwa) są na bieżąco zaspokajane. Po odliczeniu kwot zadeklarowanych na media w domu, zakup leków, telefon stacjonarny i ubezpieczenie do dyspozycji wnioskodawcy i jego żonie pozostaje kwota około 2000 zł. Zdaniem Referendarza przy racjonalnym gospodarowaniu osiąganymi stałymi dochodami wnioskodawca ma możliwość ponieść koszty sądowe i honorarium ewentualnego adwokata z wyboru.

Dodatkowo Referendarz powołał się na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2008 r., sygn. II OZ 625/08, gdzie wskazano, że ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika prawnego z urzędu następuje tylko wówczas, gdy brak profesjonalnej pomocy prawnej może pozbawić stronę możliwości obrony swoich praw. Takie niebezpieczeństwo nie zachodzi zaś w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym z uwagi na gwarancje procesowe przewidziane w art. 134 § 1 i art. 140 § 1 Ppsa. Na etapie postępowania sądowoadministracyjnego przed wydaniem wyroku nie obowiązuje też przymus adwokacki ani radcowski. Wnioskodawca może zatem skutecznie sam sporządzić skargę do tut. Sądu wskazując, dlaczego nie zgadza się z zaskarżoną decyzją oraz dokonać innych czynności procesowych osobiście lub przez pełnomocnika, którym może być współmałżonka, rodzeństwo, dorosłe dziecko czy wnuk. Ponadto, wnioskodawca ze względu na fakt ukończenia 65 lat jest osobą uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o bezpłatnej pomocy prawnej.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
inne
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach