Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w O. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w O. a Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w P. [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia stwierdzić swoją niewłaściwość i przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. /-/ J. Zieliński

Uzasadnienie

W dniu 20 listopada 2018 r. (data wniosku i data nadania pocztowego) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w O. na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z wnioskiem o rozstrzygnięcie "sporu kompetencyjnego" pomiędzy tym organem a Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w P. [...] "poprzez wskazanie organu właściwego do podjęcia decyzji" w sprawie o skierowanie do domu pomocy społecznej. Pismo to zostało opłacone wpisem w wysokości 100 zł.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, ze zm. - dalej: p.p.s.a.) sądy administracyjne rozstrzygają m.in. spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Jakkolwiek powołany przepis posługuje się ogólnym pojęciem sądów administracyjnych jako właściwych do rozstrzygania rzeczonych sporów, to kwestię tę precyzuje art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a. stanowiący, że spory, o których mowa w art. 4, rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny. Z kolei wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem takich spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 13 § 1 p.p.s.a.). Do tych ostatnich należą sprawy o rozstrzygnięcie sporu o właściwość, czego domaga się wnioskodawca w niniejszej sprawie.

Z powyższych przyczyn wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w O. należało na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a. przekazać Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu według właściwości.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie powołanych przepisów orzekł, jak w sentencji.

/-/ Jakub Zieliński

Strona 1/1