Wniosek K. Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w T. o wymierzenie Prezydentowi Miasta R. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, akt sprawy i odpowiedzi na skargę, -
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Bryk po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w T. o wymierzenie Prezydentowi Miasta R. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi, akt sprawy i odpowiedzi na skargę, -postanawia- wymierzyć P. Miasta Rzeszowa grzywnę w kwocie 3000,- zł (trzy tysiące).

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/3

II SO/Rz 1/10

U Z A S A D N I E N I E

We wniosku, który wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w dniu 7.01.2010 r. skarżąca K. Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w T. /dalej: skarżąca/ wnosiła o wymierzenie Prezydentowi Miasta R. grzywny /na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej skrótem p.p.s.a./ i wyjaśniła, że w dniu 10.06.2009 r. wpłynęła do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w R. skarga skarżącej na bezczynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego. Akta administracyjne w tej sprawie są oznaczone numerem [...] .

Prezydent Miasta R. nie przekazał Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, do czego był zobowiązany na podstawie art. 54 § 2 p.p.s.a.

Do wniosku skarżąca dołączyła skargę na bezczynność, na której widnieje prezentata Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 10.06.2009 r.

W odpowiedzi na wniosek /opatrzony datą 29.01.2010 r./, Prezydent Miasta R. wniósł o oddalenie wniosku o wymierzenie organowi grzywny w której potwierdził, że faktycznie nie przekazano do Sądu skargi skarżącej na bezczynność organu, złożonej w dniu 10.06.2009 r.

Wyjaśnił, że za oddaleniem wniosku przemawiają n/w okoliczności:

Otóż w dniu 22.06.2009 r. wydał decyzję o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia wcześniej udzielonego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w R. decyzją z dnia [...] r., nr [...] uchyliło jednak jego decyzję z dnia 29.06.2009 r. W innej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 18.06.2009 r., sygn. akt II SA/Rz 111/09 zajął stanowisko, że w przypadku nabycia urządzeń umieszczonych w pasie drogowym przez inny podmiot dopuszczalne jest stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, uzyskanego przez podmiot zbywający. Organ tego poglądu nie podzielał, zatem zwrócił się do prokuratora o zaskarżenie powyższego wyroku Sądu, lecz w listopadzie 2009 r., okazało się, że to nie nastąpi. Wobec tego w dniu 14.12.2009 r. została wydana decyzja, zgodna z żądaniem skarżącej, w której stwierdzono wygaśnięcie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przez P. i M.M., zaś zezwolenie wydano dla skarżącej.

Wskazaną decyzję doręczono pełnomocnikowi Spółki w dniu 5.01.2010 r.

W konkluzji odpowiedzi na wniosek organ skonstatował, że skoro sprawa administracyjna została zakończona decyzją, zatem skarga na bezczynność jest bezprzedmiotowa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Wniosek o wymierzenie organowi grzywny jest zasadny.

Stan faktyczny sprawy wynikający z akt administracyjnych Prezydenta Miasta R. nr[...] - przedstawia się następująco:

W dniu 22.06.2007 r. wpłynął do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w R. wniosek skarżącej o treści: "W związku z nabyciem na własność urządzeń umieszczonych w pasie drogowym /ul. K. w R./ na mocy decyzji nr [...] wnoszę o wydanie decyzji na ich utrzymanie wraz z wymierzeniem stosownych opłat" /k. 2/. Prezydent Miasta R., po rozpatrzeniu tego wniosku, decyzją z dnia [...]r., nr[...]- umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na utrzymanie urządzeń umieszczonych w pasie drogowym ul. K. na mocy decyzji nr[...]. Na skutek odwołania Zakładu Gazowniczego w R., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w R. decyzją z dnia [...]r., nr[...]- uchyliło decyzję Prezydenta Miasta R. z dnia [...]r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji /k. 18/.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta