Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w przedmiocie dopuszczenia do publicznego obrotu obligacji Banku P. w K. odrzuca skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Zdzisław Romanowski Sędziowie WSA Magdalena Bosakirska (spr.) Asesor WSA Piotr Borowiecki Protokolant Anna Błaszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2005 r. sprawy ze skargi S. na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia [...] maja 2003r. nr [...] w przedmiocie dopuszczenia do publicznego obrotu obligacji Banku P. w K. odrzuca skargę

Uzasadnienie strona 1/2

Dnia [...] czerwca 2003r. [...] - S. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd /dalej zwanej Komisją/ z dnia [...] maja 2003r. nr [...] w przedmiocie dopuszczenia do publicznego obrotu obligacji Banku P. w K. wnosząc o jej uchylenie i wstrzymanie wykonania. Jako podstawę prawną swej skargi podała art. 63 Konstytucji RP, art. 31 KPA oraz 22 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 z 1995r. poz. 368 z późn. zmianami/. W uzasadnieniu skargi postawiła zaskarżonej decyzji szereg zarzutów merytorycznych kwestionując zasadność dopuszczenia obligacji do publicznego obrotu.

Ponieważ skarżąca nie była stroną postępowania administracyjnego, nie posiadała odpisu zaskarżonej decyzji i nie dołączyła go do skargi. Nie uczyniła tego również na późniejsze żądanie NSA, wniosła jednak o zawieszenie postępowania przed NSA do czasu rozstrzygnięcia w odrębnym postępowaniu o obowiązku Komisji wydania skarżącej odpisu decyzji. Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2003r. NSA oddalił wniosek o zawieszenie postępowania.

Z mocy art. 97 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. 153 p.1271/ sprawy, w których skargi zostały wniesione do NSA przed 1 stycznia 2004r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /dalej zwane p.p.s.a.,

Dz.U. nr 153 z 2002r. poz.1270/. Zgodnie z art.13 ust. 2 tej ustawy sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Wobec tego, że sprawa dotyczy skargi na postanowienie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, której siedziba znajduje się w W., sprawa rozpatrywana jest przez Wojewódzki Sąd

Administracyjny w Warszawie, a postępowanie toczy się na podstawie p.p.s.a.

W sporządzonej [...] maja 2004r. odpowiedzi na skargę Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wnosiła o jej odrzucenie podnosząc, iż organizacja społeczna, która nie uczestniczyła w postępowaniu administracyjnym, stosownie do art. 50 § 1 p.p.s.a. nie jest uprawniona do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Do odpowiedzi na skargę nie dołączyła akt administracyjnych podnosząc, że ma ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, a dołączenie akt spowodowałoby dostęp do nich organizacji, która nie była stroną postępowania administracyjnego i nie jest uprawniona ani do wniesienia skargi ani do wglądu do akt administracyjnych.

Skarżąca wniosła o ukaranie Komisji grzywną na podstawie art.55 § 1

p.p.s.a. w związku z art. 54 § 2 i 154 § 6 p.p.s.a. W piśmie procesowym z dnia [...] listopada 2004r. podniosła, że w dacie składania przez nią skargi, obowiązujące wówczas przepisy - art. art. 33 ust.2, art.35 ust.1 i art. 59 cytowanej wyżej ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym w związku z art. 29-32 KPA - pozwalały wnieść skargę organizacji społecznej, która nie uczestniczyła w postępowaniu administracyjnym w zakresie jej statutowej działalności. W kolejnym piśmie wskazała, że celem związku zawodowego jest obrona praw, godności i interesów członków, a wśród członków są też osoby, które posiadają rachunki bankowe w

Strona 1/2