Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Orłowska po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.L.-S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 grudnia 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego postanawia: odmówić skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Samorządowe Kolegium Odwoławcze z dnia 11 grudnia 2014 r. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 19 września 2013 r. odmawiającą J. L. - S. umorzenia odsetek naliczonych od należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Decyzja organu II instancji, została skutecznie doręczona stronie w dniu 16 grudnia 2014 r. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłkę doręczono do rąk pełnoletniego domownika, który podjął się oddania pisma adresatowi.

Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi (o którym strona została prawidłowo pouczona w końcowej części uzasadnienia decyzji) upłynął zatem z dniem 15 stycznia 2015 r.

J. L.-S. wniosła skargę w dniu 19 stycznia 2015 r., która została odrzucona postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 lutego 2015 r. r sygn. akt III SA/Gd 173/15 z uwagi na uchybienie terminu do jej wniesienia.

W dniu 25 lutego 2015 r. J. L. - S. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu wnioskodawczyni podała, że o uchybieniu terminu do wniesienia skargi dowiedziała się z uzasadnienia wyżej opisanego postanowienia Sądu. Wyjaśniała, że decyzja została odebrana przez jej dzieci, które przekazały jej przesyłkę tuż przed Wigilią. Wnioskodawczyni pozostawała w przekonaniu, że wniosła skargę w terminie, ponieważ przyjęła, że skierowana do niej przesyłka musiała wpłynąć po 20 grudnia 2014 r. Wskazała dodatkowo, że nieumyślne uchybienie terminu do jakiego doszło jest nieznaczne, wynosząc zaledwie 3 dni, a sama wnioskodawczyni na przełomie roku była bardzo zaabsorbowana przygotowaniami do świąt oraz studniówki córki, a także pomocą dzieciom w szkole w związku ze zbliżającym się wystawieniem ocen na półrocze.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a.

Dokonywanie czynności przez stronę w postępowaniu sądowoadministracyjnym ograniczone jest w przeważającej części terminami procesowymi. Mają one służyć m.in. zdyscyplinowaniu, zdynamizowaniu postępowania, jak również potrzebie rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym czasie i stabilizacji już podjętego rozstrzygnięcia. Uchybienie terminu wywołuje skutek prawny w płaszczyźnie procesowej, prowadząc do bezskuteczności podjętej czynności, o czym wyraźnie mówi art. 85 p.p.s.a.

Od negatywnych skutków uchybienia terminowi strona może bronić się wyłącznie poprzez złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Na podstawie dyspozycji przepisu art. 86 § 1 p.p.s.a. sąd na wniosek strony postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona nie dokonała czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy. Z przytoczonego przepisu wynika, że sąd postanawia o przywróceniu terminu, jeżeli strona wykaże, że w okresie, w którym powinna dokonać czynności w postępowaniu sądowym, nie dokonała jej bez swojej winy.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze