Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. D. na uchwałę Zarządu Powiatu z dnia 2 kwietnia 2015r. nr [...] w przedmiocie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie postanawia: odmówić skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z dnia 9 marca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę S. D. na uchwalę Zarządu Powiatu z dnia 2 kwietnia 2015r. Nr [...], ponieważ skarga została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia.

W dniu 24 marca 2016 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazując, że uchybiła terminowi nie ze swojej winy. Zarząd Powiatu nie pouczył jej o sposobie i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skargę wniosła w 30-dniowym terminie, a to, że do Zarządu dotarła ona później nie było wynikiem jej działania, lecz terminów dostarczania przesyłek przez pocztę, a potem szybkości działania sądu, na co nie miała wpływu. Wskazała, że w orzecznictwie sądowym jako okoliczności, które uprawdopodabniają brak winy w niedochowaniu terminu wskazuje się brak lub błędne pouczenie. Brak pouczenia powinien skutkować przywróceniem terminu do wniesienia skargi. Wskazała na liczne orzeczenia sądów administracyjnych stwierdzając, że wynika z nich , że w prawie administracyjnym nie przyjmuje się fikcji powszechnej znajomości prawa i to organ powinien czuwać , by strona nie poniosła szkody z powodu nieznajomości prawa. Ponadto z orzeczeń tych wynika, że brak obowiązku pouczania o prawie i terminie zaskarżania uchwał gminy- w niniejszej sprawie zarządu powiatu- sprawia, że interpretacja przepisu art. 86 §1 p.p.s.a. powinna umożliwiać skarżącym w okolicznościach, które zaistniały również w niniejszej sprawie, tj. w sytuacji nieznajomości przepisów regulujących postępowanie w sprawie zaskarżania do sądu uchwał z zakresu administracji publicznej, przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Zarząd Powiatu w odpowiedzi na wniosek skarżącej wskazał, że skarżąca nie tylko nie uprawdopodobniła braku winy, a wręcz wskazała, że dopuściła się niedbalstwa. W skardze powołała się na poszczególne przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z dokładnością do poszczególnych jednostek redakcyjnych. Treść zarówno wniosku jak i skargi zostały opatrzone wybranymi poglądami dorobku orzecznictwa, z przytoczeniem miejsc ich publikacji, w tym systemu informacji prawnej LEX. Zatem skarżącej znana była treść aktów prawnych, na które się powołała lub co najmniej miała do nich dostęp. W tej sytuacji nie zasługuje na uwzględnienie argumentacja dotycząca braku znajomości prawa przez skarżącą, jak również twierdzenia o dołożeniu przez nią wszelkiej staranności przy składaniu skargi. Nawet gdyby przyjąć, że skarżąca nie znała przepisów o sposobie i terminach wnoszenia skargi, to o niezachowaniu należytego trybu wnoszenia skargi dowiedziała się najpóźniej w dniu odebrania pisma WSA w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2016 r., którym sąd przekazał skargę do organu. W tej sytuacji termin wniesienia wniosku o przywrócenie terminu rozpoczął bieg w dniu otrzymania przez skarżącą tego pisma. Wniosek o przywrócenie terminu nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż nie spełnia przesłanki wskazanej w art. 86 § 1 i art. 87 § 2 p.p.s.a. Ponadto jest spóźniony, gdyż został złożony po terminie wynikającym z art. 87 § 2 p.p.s.a.

Strona 1/4