Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Hyla po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Decyzją z dnia 19 lutego 2018 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2017 r., którą odmówiono B. G. przyznania dodatku mieszkaniowego.

Decyzja została doręczona skarżącemu wraz z prawidłowym pouczeniem o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego oraz o terminie i trybie wniesienia skargi w dniu 8 marca 2018 r. (zwrotne poświadczenie odbioru w aktach administracyjnych).

W dniu 20 czerwca 2018 r. B. G., za pośrednictwem Kolegium wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 lutego 2018 r. W uzasadnieniu skargi zawarł wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia wskazując, iż w miesiącach luty, marzec i kwiecień 2018 r. przebywał w sanatoriach uzdrowiskowych, a o wydaniu decyzji dowiedział się dopiero w dniu 7 czerwca 2018r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W myśl art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, zgodnie zaś z § 2 przedmiotowego artykułu w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

W przedmiotowej sprawie istotne było rozważenie, czy dochowany został siedmiodniowy termin od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu.

Przywrócenie terminu następuje wtedy, gdy strona uprawdopodobni, że nie dokonała ona czynności bez własnej winy. Natomiast o braku winy można mówić wyłącznie wtedy, gdy dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody, której strona nie mogła przezwyciężyć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, a więc jeżeli dochowała należytej staranności.

W skardze i zawartym w niej wniosku o przywrócenie terminu skarżący wskazuje, iż o wydaniu ostatecznej decyzji SKO z dnia 19 lutego 2018 r. dowiedział się dopiero w dniu 7 czerwca 2018 r. tj. w dacie doręczenia mu pisma SKO z dnia 23 maja 2018 r., albowiem wcześniej przebywał w sanatoriach uzdrowiskowych. Skarżący wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nie powołał się jednak na okoliczności mające miejsce po 7 czerwca 2018 r., zatem termin do złożenia wniosku należy liczyć od tej daty i upłynął on w dniu 14 czerwca 2018r. Skarga wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia została złożona przez skarżącego osobiście, za pośrednictwem organu dopiero w dniu 20 czerwca 2018 r.

W myśl art. 88 p.p.s.a. spóźniony wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W tym stanie sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie powyższego przepisu, orzekł o odrzuceniu wniosku, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze