Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Dominiak po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego postanawia: odmówić skarżącemu M. J. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 października 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 578/18.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 4 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę M. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 marca 2018 r. w przedmiocie zasiłku stałego.

W dniu 20 grudnia 2018 r. skarżący złożył osobiście wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku, jednocześnie składając taki wniosek.

Podał, że o wyroku dowiedział się z pisma - wezwania MOPR. Jego niestawiennictwo na rozprawie i nieuzyskanie wiedzy o wyroku wynika z jego problemów zdrowotnych. Na skutek wypadku komunikacyjnego , który miał miejsce w 2014 r. doznał urazu wielonarządowego, w tym urazu czaszkowo- mózgowego, w związku z wypadkiem występują u niego bóle głowy i zaburzenia pamięci . Z tego powodu nie jest w stanie przestrzegać procedur przewidzianych prawem. Wskazał również, że leczy się neurologicznie i u lekarza pierwszego kontaktu i że dołącza kserokopię dokumentacji lekarskiej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302; dalej p.p.s.a.) stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 4 października 2018 r.

Jak wynika z akt sprawy, skarżący został prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy - zawiadomienie o rozprawie odebrał w dniu 9 września 2018 r. (k.38). W rozprawie skarżący nie uczestniczył. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożył 2,5 miesiąca później podając, że o wyroku dowiedział się z pisma MOPR.

Zauważyć należy, że w niniejszej sprawie postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 r. WSA w Gdańsku przywrócił skarżącemu termin do wniesienia skargi.

Jednak w przypadku złożenia wniosku o przywrócenie terminu - nawet w toku tej samej sprawy - Sąd każdorazowo ocenia, czy możliwe jest przywrócenie terminu z uwagi na brak winy strony w dokonaniu czynności w postępowaniu sądowym.

W przypadku obecnie złożonego przez skarżącego wniosku Sąd uznał, że sytuacja taka nie zachodzi.

Możliwość przywrócenia terminu uzależniona jest, jak już wyżej wskazano, od wykazania przez stronę, że nie ponosi ona winy w niedokonaniu danej czynności.

Skarżący uchybienie terminu usprawiedliwia przebytym w 2014 r. urazem wielonarządowym, skutkującym bólami głowy i zaburzeniami pamięci.

Stwierdzenia wobec tego wymaga, że przedłożona przez skarżącego dokumentacja lekarska, mająca świadczyć o jego problemach zdrowotnych, to zaświadczenie lekarskie z dnia 16 czerwca 2014 r. oraz zaświadczenie lekarskie z dnia 25 czerwca 2018 r.

Z zaświadczenia lekarskiego z 2014 r. wynikają jedynie okoliczności dotyczące ówczesnych problemów ruchowych skarżącego. Z kolei zaświadczenie lekarskie z dnia 25 czerwca 2018 r. jest tym samym zaświadczeniem, które skarżący przedłożył, wnosząc o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Zaświadczenie lekarskie wystawione w czerwcu 2018 r. nie może służyć ocenie, czy stan zdrowia skarżącego uniemożliwił mu dokonanie czynności w październiku 2018 r. Skarżący twierdzi, że leczy się neurologicznie i u lekarza pierwszego kontaktu, jednak nie przedłożył żadnych dokumentów dotyczących stanu zdrowia z okresu od wydania wyroku do czasu złożenia wniosku o przywrócenie terminu, które dotyczyłyby aktualnego stanu zdrowia skarżącego.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze